Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Sealà¶×è͹ [ SEAL18Up+ ]—[ àÅàÇÅäÇäÁèè¹Òàº×èÍ à«Ô¿àÇÍÃìµÑ駻ÃÐà·È¹Í¡ äÁèÁÕ»Ô´ By: pouemres9 Date: Ҥ 30, 2012, 08:04:26 PM
--==================================================--
--==================[ SEAL 18+ ]=================--
--==================================================--

WEBSITE :: http://wWw.Seal18up.Com

WEBSITE :: http://wWw.Seal18up.Com

WEBSITE :: http://wWw.Seal18up.Com

WEBSITE :: http://wWw.Seal18up.Com

WEBSITE :: http://wWw.Seal18up.Com

- Ãкº¤ÙèÃÑ¡ ( ÂѧÇÒ»äÁèä´é )
- Ãкº Speed Party
- ÊÃéÒ§µÑÇÅФÃä´é 5 µÑÇ
- ¢Ø´¡ÃзÙéä´éᤪàûÅÐ 20 ᤪ
- ÀÒÉÒä·Â 90 à»ÍÃì
- àÅàÇŵѹ 251
- Ê¡ÔÅãªéä´é·Ø¡µÑÇ ·Ø¡¤ÅÒÊ
- ¤ÓÊÑè§ÇÒÃ컵çª×èÍáÁ¾
- à´Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡á¼¹·Õèä´é ÇÒÃ컵çáÁ¾àª×èÍÁä´é
- Á͹à¾Õêº µÕ¡Ñ¹µÒÁã¨ä´éäÁèÍÒÃÁ³ìàÊÕÂ
- ÁÕ¤ÅÒÊÊͧ¾ÃéÍÁ Ê¡ÔŤú à«ÔÃì¿à´ÕÂÇã¹ä·Â
- ÁÕà¡Á¡ÒÃ촡ѹâ»Ã´éÇÂ
- äÁèÁÕ¨ØµÔ äÁèµéͧ¡ÅÑÇã¤Ãà·¾¡ÇèÒ
- Á͹àµÍÃìµÓá˹è§äÁèÁÑèÇ µÓá˹è§áººà«Ô¿¨ÃÔ§
- NPC µÓá˹è§äÁèÁÑèÇ µÓá˹è§àËÁ×͹à«Ô¿¨ÃÔ§
- ·Óà¤ÇÊä´é àËÁ×͹à«Ô¿¨ÃÔ§
- ÁÕÃкºáÅ¡¶Ø§¢ÒÇ ( 1 ¶Ø§ä´é 1000 Fame áÅÐà§Ô¹ÍÕ¡ 30,000 Cegel)
- Ãкºà«Ô¿àÇÍÃìÊÁºØóì·ÕèÊØ´ã¹ä·Â à«ÔÃì¿à´ÕÂÇ
- ÃкºàµÔÁºÑµÃ¼èҹ˹éÒàÇçº äÁèµéͧÃͨÕ
- ÁÕÃкºªçͻ˹éÒàÇçºáÅÐã¹à¡ÁãËéàÅ×Í¡«×éÍäÍà·çÁ¡Ñ¹ÊºÒÂ
- Í×è¹æÁÒ¡ÁÒ ÁÒàÅ蹡ѹä´é¹Ð¤ÃѺ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÊÁѤÃãËÁèáÅÐÊÃéÒ§µÑÇᨡÍÐäúéÒ§ ??

Pink Maid Ribbon.G + 3
Pink Maid Uniform(T).G + 3
Pink Maid Uniform(B).G + 3
Pink Maid Shoes.G + 3

ᨡµÍ¹ÊÃéÒ§µÑÇÅФÃ

ᨡàÍÅ ªÒÂáÅÐàÍÅË­Ô§ + ÍÂÙè㹤ÅѧáÅÐà§Ô¹ÍÕ¡ 19 k

à¡Ô´ÁÒÁÕàÅàÇÅàÃÔèÁµé¹ Lv.18+ ·Ñ¹·Õ ¤èÐ äÁèàËÁ×͹ã¤Ãá¹è¹Í¹ ÃкºäÁèºÑ¤´éÇ ÍÔÍÔ

ᨡ ª×èÍàÊÕ§¿ÃÕ 18000 ¤Ðá¹¹ àÁ×èÍÊÃéÒ§µÑÇÅФäèÐ

ÁÒãËÁèªØ´ Custom ᨡ¿ÃÕ㹤Åѧ àÁ×èÍÊÁѤÃäÍ´ÕãËÁèÇѹ¹Õé¤èÐ

Bear Costume(T).G+3
Bear Costume(H).G+3
Bear Costume(S).G+3
Bear Costume(B).G+3

¾ÃéÍÁ¢Í§ã¹ªÍ»ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ µéͧÅͧáÅéÇÅèÐ..!!

:: DOWNLOAD ::

Server 1 Os Linux
CPU : Intel i7 2600 3.40 GHz 8 Core
RAM : DDR3 16GB
HDD : 1 TB

------------------------------------------------------------
Server2 Os windows
CPU : Intel i7 2600 3.40 GHz 8 Core
RAM : DDR3 16 GB
HDD : 1 TB x2

- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- --- - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - - -

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve