Siamcafe.net Wi-FI Hot Spot , Wireless Lan
Pages: 1
อยากจะกำหนด Login และ เก็บ Log Wireless ครับ By: tu_mengja Date: Ҿѹ 27, 2012, 12:27:02 PM
¾Í´Õ¼Á·ÓẺÃéÒ¹¡Òá¿ÍÂÙè ·Õ¹Õé¼Á¡Ñ§ÇÅàÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃãËéºÃÔ¡Òà wifi ¤ÃѺ (àÃ×èͧà¡çº log) ¼ÁàÅÂÍÂÒ¡¨Ð¶ÒÁà¾×è͹ æ à»ç¹¢éÍÁÙÅ˹èÍÂä´éäËÁ¤ÃѺ ÇèÒ¶éÒ¼ÁÍÂÒ¡¨ÐµÑé§à¤Ã×èͧáÅéÇ·Ó login ¤ÅéÒÂ æ ¡Ñºáºº¢Í§ true wifi ¹Õè¨Ðä´éäËÁ¤ÃѺ áÅéÇãªé software ÍÐääÃѺ (¢Íà»ç¹ os windows ¹Ð¤ÃѺ linux ¼ÁäÁèà¡è§¤ÃѺ)
â´ÂËÅÑ¡ æ ·Õèµéͧ¡Òáç¤×Í ÅÙ¡¤éÒ»ÃШӼÁÍÍ¡ user ãËé ÊÒÁÒöà¢éÒÁÒ login áÅéÇãªéä´éàÅ ¤ÃѺ áÅéÇ¡çà¡çº log ¡ÒÃãªé§Ò¹´éǤÃѺ

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ  039
Re: ÍÂÒ¡¨Ð¡Ó˹´ Login áÅÐ à¡çº Log Wireless ¤ÃѺ By: chay8549 Date: Ҥ 03, 2012, 03:10:57 PM
·Ó·Õèä˹¤ÃѺ  ¼ÁãªéÁÕÍÂÙè mail ÁÒÅСѹ¤ÃѺ [email protected]  à´ÕÂÇÇѹËÅѧ¨ÐáÇÐ仡Թ¡Òá¿ÁÑé§
Re: ÍÂÒ¡¨Ð¡Ó˹´ Login áÅÐ à¡çº Log Wireless ¤ÃѺ By: chay8549 Date: Ҥ 03, 2012, 03:12:44 PM
á¡éä¢ mail ¤ÃѺ
·Õèä˹¤ÃѺ  ¼ÁãªéÁÕÍÂÙè mail ÁÒÅСѹ¤ÃѺ [email protected]  à´ÕÂÇÇѹËÅѧ¨ÐáÇÐ仡Թ¡Òá¿ÁÑé§
Re: ÍÂÒ¡¨Ð¡Ó˹´ Login áÅÐ à¡çº Log Wireless ¤ÃѺ By: mrboy Date: áҤ 10, 2012, 03:27:43 PM
¢Í´éÇÂä´éÁÑé¤ÃѺ


ÍÂÒ¡ä´éẺÇèÒÃкºÍÍ¡ºÔÅ´éÇ ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃâËÅ´ºÔ· ¾Í¨ÐÁÕËÃ×Íà»ÅèÒ¤ÃѺ
Re: ÍÂÒ¡¨Ð¡Ó˹´ Login áÅÐ à¡çº Log Wireless ¤ÃѺ By: calendar56 Date: չҤ 04, 2013, 10:30:28 AM
ÍÂÒ¡ä´éàªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ ÍѾÅÔ§¤ìàÅ´աÇèÒ¤ÃѺ
Re: ÍÂÒ¡¨Ð¡Ó˹´ Login áÅÐ à¡çº Log Wireless ¤ÃѺ By: siamcafexp Date: չҤ 04, 2013, 03:51:12 PM
: Select All | Copy To Clipboard
http://www.dd-wrt.com


§èÒ´դÃѺãªé¡Ñº Wireless Router Linksys WRT54GL ¡çä´é¤ÃѺáµè¨ÃÔ§æà´ÕëÂǹÕéá·º·Ø¡ÃéÒ¹·Õè仫×éÍÍØ»¡Ã³ì¾Ç¡¹ÕéºÒ§ÃéÒ¹à¢Ò¡ç flash firmware µÑÇ DD-WRT ÁÒãËéÍÂÙèáÅéǹФÃѺ¡çÅͧÊͺ¶ÒÁÃéÒ¹¤éÒ·Õè·èÒ¹«×éÍ´Ùä´é¤ÃѺ

¶éÒàÔÍÒ¢Öé¹ä»Ë¹èÍ¡ç mirotik ¡çä´é¤ÃѺáµèÍÒ¨¨ÐàÅè¹ÂÒ¡¹Ô´Ë¹èÍÂÊÓËÃѺÁ×ÍãËÁè like facebook

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve