Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Your Uninstaller 2010 Pro+Key [mediafire] **¶Í¹â»Ãá¡ÃÁãËéÊÔ鹫ҡ* By: zamaya9 Date: չҤ 04, 2012, 08:24:08 PM
Your Uninstaller 2010 Pro+Key [mediafire] **¶Í¹â»Ãá¡ÃÁãËéÊÔ鹫ҡ*·íÒ¹Ò½ѹ¤íÒ¤ÁÍ¡ËÑ¡ÍèÒ¹¹ÒÃÙâµÐÍèÒ¹Çѹ¾Õª¤íÒ¤Á¤ÇÒÁÃÑ¡

Your Uninstaller Pro 2010 â»Ãá¡ÃÁªèǶʹ¶Í¹«Í¿áÇÃ캹 Windows ẺÊÔ鹫ҡ ·Ñ駹Õéà¾ÃÒеÒÁ»¡µÔ¡Òö͹¡ÒõԴµÑé§ â»Ãá¡ÃÁ¢Í§ Windows àͧ¨Ð·Ó¡ÒÃź੾ÒÐâ¿Åà´ÍÃìËÃ×Íä¿Åì·ÕèµÑÇâ»Ãá¡ÃÁä´éµÔ´µÑé§Å§ä»à·èÒ¹Ñé¹àͧ «Ö觹Ñè¹äÁèãªèÇèÒÁѹ¨ÐÍ͡仨ҡ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Ñé§ËÁ´ à¾ÃÒÐ㹡ÒÃãªé§Ò¹â»Ãá¡ÃÁÁѹ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÃéÒ§ä¿ÅìàÊÃÔÁµèÒ§æ ¢Öé¹ÁÒ´éÇ·ÓãËé Windows äÁèä´éźÁѹÍÍ¡ä»
áµè Your Uninstaller Pro 2010 µÑǹÕé ¡´á¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ â»Ãá¡ÃÁ¹Ñ鹡ç¨ÐËÒÂ仨ҡà¤Ã×èͧµÅÍ´¡ÒÅ äÁèÇèÒÁѹ¨Ð½Ñ§à¤Ã×èͧàÃÒá¤èä˹ ¡çÊÒÁÒöźÍÍ¡ä»ä´é
Your Uninstaller Pro µÑǹÕéãªéä´éã¹ Windows 7/Vista/XP/2000/ME/98/95/2003§èÒÂæà¾Õ§¡Òá´á¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ â»Ãá¡ÃÁ¹Ñ鹡ç¨ÐËÒÂ仨ҡà¤Ã×èͧµÅÍ´¡ÒÅ…

new features list
1. New Uninstall technology, removes program completely system wide.
2. New Internet Traces Eraser, clear all your surfing traces, surf anonymously!
3. New Rescue Center, restore your PC to any date, even a specified point.
4. Windows Vista optimized for Microsoft’s new system.
5. Improved Advanced Uninstall to fix more problems.
6. Improved UninstallWizard for both advanced users and common users.
7. Improved Startup Manager, find more hidden programs.
8. Improved Disk Cleaner, one click to clean. Scheduled clean.
9. Improved user experience.
10. Improved loading speed.
11. Unicode support for all modules.
12. Multiple language support. Now supports 12 languages.
13. Cache support for fast access to all programs.
14. Know more about each program installed on your computer.
15. Improved deep system scan after uninstallation to find hidden registry entries.
16. Load undocumented startup programs in Startup Manager, it’s easy to find some spywares.
17. Improved Disk Cleaner provides more options and faster speed.
18. Improved Drag&Uninstall.
19. More options added for advanced users.
20. Other many minor improvements and changes.


DOWNLOAD ·Õè¹Õé
http://www.mediafire.com/?rbvdgok7zc1fgl1

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve