Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
PPA Salika â»Ãá¡ÃÁÍèҹ˹ѧÊ×ÍÀÒÉÒä·Âº¹¤ÍÁ By: nano2ra Date: չҤ 05, 2012, 02:40:28 PM
PPA Salika â»Ãá¡ÃÁÍèҹ˹ѧÊ×ÍÀÒÉÒä·Âº¹¤ÍÁGOOD FOR
ªÒǵèÒ§ªÒµÔ ·ÕèÍèÒ¹ÀÒÉÒä·ÂäÁèä´é áµè¿Ñ§ä´é
- ÍèÒ¹àǺ ÍÕàÁÅì áÅÐàÍ¡ÊÒà ãËé¿Ñ§
- àÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â: ¡Òÿѧ ¡ÒÃÍèÒ¹ áÅÐ "¡ÒÃÊС´¤Ó"
¼ÙéºÃÔËÒÃ
- µéͧ¡ÒÃàÅ¢ÒÍèÒ¹àÍ¡ÊÒÃãËé¿Ñ§
- µÃǨ·Ò¹¤Ó¼Ô´ã¹àÍ¡ÊÒÃ
¼ÙéÊÙ§ÍÒÂØ ¤¹ÊÒµÒÊÑé¹/ÂÒÇ
- ¶¹ÍÁÊØ¢ÀÒ¾ÊÒÂµÒ Å´¡ÒÃà¾è§Ë¹éҨͤÍÁ¾ÔÇàµÍÃì â´Âãªé«Í¿µìáÇÃìÍèÒ¹ãËé¿Ñ§
à´ç¡
- ÍèÒ¹¹Ô·Ò¹ãËéÅÙ¡¿Ñ§
- àÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ áÅÐÀÒÉÒä·Â: ¡Òÿѧ áÅÐ "¡ÒÃÊС´¤Ó"

DETAIL
Read: Web
Human-Like Natural Voice ãËéàÊÕ§à»ç¹¸ÃÃÁªÒµÔã¡Åéà¤Õ§àÊÕ§¤¹¾Ù´¨ÃÔ§æ
Read: MS-Word, Web, Email áÅзءâ»Ãá¡ÃÁ
Read: ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÓà¹Õ§ä·Â áÅÐÊÓà¹Õ§à¨éҢͧÀÒÉÒ
Read: »ÃÐâ¤ÀÒÉÒä·Â»¹Íѧ¡ÄÉ
Read: µÑÇàÅ¢ ÍÑ¡ÉÃÂèÍ ÏÅÏ
µéͧ¡Òà CPU 1.0 GHz, RAM 128MB, Harddisk 1 GB
ãªéä´é¡Ñº Windows 98/ME/2000/XP


Download:
http://www.mediafire.com/?wweedz9rht90d13

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve