Siamcafe.net Ipcop
Pages: 1
¢Í¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í IPcop ¢Ò Blue By: rampace1307 Date: áҤ 09, 2012, 01:00:43 PM
ªèÇÂ˹èͤÃѺ
¼Ñ§ network ·ÕèÇÒ§äÇé¤×Í(µÍ¹¹Õé·ÓàÃÕºÃéÍÂáÅéÇáµèµÔ´»Ñ­ËÒ)

¢³Ð¹Õé
Red
getway  192.168.1.254

Green
 getway 192.168.100.254   
cilent    192.168.100.11

blue
getway 192.168.10.254
client    192.168.10.12

»Ñ­ËÒ¤×Í
Green (cilent)    192.168.100.11              Ping >>ä»·Õè  Red (getway) 192.168.1.254       reply from......    äÁèÁջѭËÒ
Green (cilent)    192.168.100.11              Ping >>ä»·Õè  Blue (getway) 192.168.10.254       reply from......    äÁèÁջѭËÒ
Green (cilent)    192.168.100.11              Ping >>ä»·Õè  Blue (cilent) 192.168.10.12       reply from......    äÁèÁջѭËÒ   


Blue (cilent)    192.168.10.12               Ping >>ä»·Õè  Red (getway) 192.168.1.254       reply from......    äÁèÁջѭËÒ

áµè

Blue (Cilent)   192.168.10.12                  Ping >> ä»·Õè Green (getway) 192.168.100.254   reply from......    äÁèÁջѭËÒ

Blue (Cilent)   192.168.10.12                  Ping >> ä»·Õè Green (cilent) 192.168.100.10   Requie time out      äÁèà¨Í

¼Áµéͧä»á¡éµÃ§ä˹¤ÃѺ ¼Áãªé IPcop 1.4.18  ªèÇÂá¹Ð¹Ó¼Á·Õ ¼ÁäÁèÃÙé·Óä§ÅèÐ


Re: ¢Í¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í IPcop ¢Ò Blue By: mint23 Date: Ҥ 20, 2014, 11:46:41 AM
ÍÂÒ¡Åͧ¢Í§¡çÁÒÊÔ!!!******************************************************


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve