Siamcafe.net Tips & Technic Computer network
Pages: 12
àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: eknimation Date: չҤ 30, 2004, 07:25:19 PM
àÇÅÒ·Õè format à¤Ã×èͧáÅéÇÍÂÒ¡¨Ðŧâ»Ãá¡ÃÁãËéàËÁ×͹à´ÔÁ¡ÑºµÍ¹·ÕèÂѧäÁèä´é format áµèÁѹ¨Ð¢Ò´ æ ËÒ æ ÍÂÙèàÃ×èÍÂàÅÂÍèФÃѺ

ÁÕÇÔ¸ÕẺÇèÒ  ·ÓãËéŧâ»Ãá¡ÃÁä´éàËÁ×͹¡ÑºµÍ¹·ÕèÂѧäÁèä´é format ºéÒ§ÍèФÃѺ
ẺÇèÒ¨´ÃÒª×èÍâ»Ãá¡ÃÁ¹Õè¡çà¤ÂÅͧáÅéÇÍèФÃѺ ·Ó·Õà»ç¹Çѹ æ àŤÃѺ
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: ¹Ñ§ÁÔê¡ Date: չҤ 30, 2004, 11:10:02 PM
Åͧ·Ó¡Òà Back Up ¢éÍÁÙÅäÇé¡è͹ format ÊÔ¤ÃѺ ÃѺÃͧ ¤Ãº!!!   Smiley
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: ToT_Online Date: չҤ 31, 2004, 08:01:29 AM
Í×Á ¡ç¤Ó¶ÒÁ¹Õé ¶ÒÁä´é´Õ¹Õé àÇÅÒŧâ»Ãá¡ÃÁÃѹèÐ ¡çãËéà»ÅÕ蹨ҡ Drive C: ä»ÍÂÙèã¹·Õè Drive D: ÊÔè ¾ÍàÇÅÒ¿ÍÃìáÁµÎÒÃì´´ÔÊ¡ìãËÁè¡çÊÒÁÒö´Ö§â»Ãá¡ÃÁ·ÕèŧäÇéÍÂÙè¡è͹áÅéÇàÍÒ´Ö§ÁÒãªéä´éàŧèÒ¿èÒµÑé§àÂÍÐá¹èÐ ÁÕÀÒ¾µÑÇÍÂèÒ§ãËé´ÙÍÕ¡áÂêÇÍèÐ
 
                                                                 By... ToT_Online
                                             <-+- [email protected] -+->
* ».Å. ¡Ã³Õ·Õè¤Ø³ãËé Drive C: à»ç¹ Drive ºÙµÇÔ¹â´ÇÊì ¡çãËéä´Ãì Drive D: à»ç¹·Õèà¡çºâ»Ãá¡ÃÁ                                
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: ToT_Online Date: չҤ 31, 2004, 08:19:03 AM
ÃÙ»ÀÒ¾µÑÇÍÂèÒ§  Smiley

                                                      By... ToT_Online
                                   <-+- [email protected] -+->
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: ToT_Online Date: չҤ 31, 2004, 08:22:13 AM
¡Ó Å×ÁṺÍÕ¡¡Õè¡Ð·ÙéÍèÐà¹Õè¤Ѻ   8)

                                                      By... ToT_Online
                                    <-+- [email protected] -+->
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: kong5000 Date: չҤ 31, 2004, 11:23:26 AM
ãªéâ»Ãá¡ÃÁ norton ghost 2003 «Ô¤ÃѺ à¤Ã×èͧáΧ ¡çá¤èãªéâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé¤ÅÔ¡äÁèà¡Ô¹7 ·Õ ·Ø¡ÍÂèÒ§¡ÅѺÁÒ´ÕàËÁ×͹à´ÔÁ ·Ø¡æÍÂèÒ§·ÕµÍ¹Áѹ´Õæ
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: Google.co.th Date: չҤ 31, 2004, 01:30:51 PM
¼Áãªé PowerQuest Drive image 2002 ¤ÃѺ ŧ Windows ¾ÃéÍÁãªéã¹ 5 ¹Ò·Õ


Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: eknimation Date: չҤ 31, 2004, 05:40:02 PM
àÇÅÒŧâ»Ãá¡ÃÁ Áѹ¨ÐÁÕºÒ§ä¿Åìä»ÍÂÙèã¹ system ´éÇÂËÃ×Íà»ÅèÒ¤ÃѺ ¶éÒŧ D: ä¿ÅìºÒ§ä¿Åì·ÕèÍÂÙèã¹ system ¡çäÁèÁÕ¨Ô¤ÃѺ à¼×èÍàÇÅÒâ´¹äÇÃÑÊ´éÇÂÍèФÃѺ Áѹ¤§¡ÃШÒÂàµçÁä»ËÁ´

áÅéÇ PowerQuest Drive image 2002  ¨ÐËÒä´é¨Ò¡·Õèä˹àËÃͤÃѺ

Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: Google.co.th Date: չҤ 31, 2004, 09:24:32 PM
µÑÇâ»Ãá¡ÃÁËÒâËÅ´ÂÒ¡áÅéÇÍФÃѺ áµè¼Á¨ÐÍѾµÑÇ·ÕèÃѹ㹴ÍÊãËé¹Ð¤ÃѺ ¼Áãªé๵ Tot ÍÒ¨¨Ðâ¾ÊàÂÍÐ˹èÍÂÍФÃѺ ¼Áãªé Winrar ¹Ð¤ÃѺ àÍÒä¿Åì 5 µÑÇ·Õè¼Áâ¾ÊäÇéã¹Ëéͧà´ÕÂǡѹ áÅéÇÃѹµÑÇ DriveImage.part1.exe ¹Ð¤ÃѺ

Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: Google.co.th Date: չҤ 31, 2004, 09:28:35 PM
ä¿Åì·Õè 2
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: Google.co.th Date: չҤ 31, 2004, 09:31:38 PM
ä¿Åì·Õè 3
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: Google.co.th Date: չҤ 31, 2004, 09:34:42 PM
ä¿Åì·Õè 4
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: Google.co.th Date: չҤ 31, 2004, 09:40:40 PM
ä¿ÅìÊØ´·éÒÂ
Comment : Extract ä¿Åì ·Ñé§ 5 µÑÇäÇéã¹Ëéͧà´ÕÂǡѹáÅéÇÃѹ DriveImage.part1.exe
¨Ðä´éËéͧ·Õèª×èÍ drimg ÁÒ á¹Ð¹ÓãËéºÙ·à¢éÒ dos áÅéÇÃѹµÑÇ pqdi.exe ¹Ð¤ÃѺ ¶éÒã¹Êèǹ¡ÒÃÊÃéÒ§ image ¹Ñé¹ ¹èÒ¨ÐäÁèÂÒ¡¤ÃѺ

»Å. ¢Íâ·É·Õèâ¾ÊàÂÍйФÃѺ
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: eknimation Date: ¹ 01, 2004, 07:11:09 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ
Re:àÇÅÒ format à¤Ã×èͧáÅéÇà¤Âàº×è͡Ѻ¡ÒÃŧâ»Ãá¡ÃÁãËÁèÃÖà»ÅèÒ By: CyberJackk Date: ¹ 08, 2004, 10:36:44 PM
¼ÁÇèÒ ËÒHard Disk ·ÕèäÁèä´éäªé«Ñ¡µÑÇ áÅéÇ backup äÇé§èÒÂÊØ´áÅéǤÃѺ äÁè¡çäªéâ¡Ê

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve