Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
All Microsoft Visual Studio 2012 - â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò µÑÇàµçÁ* ´èǹæ By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2012, 12:10:13 AM
Microsoft Visual Studio 2012 - MSDN (AIO) | 7.33 GB
Visual Studio 2012 is a comprehensive family of products for every organization, team and individual developer that wants to modernize or create exciting apps. Visual Studio 2012 also simplifies the product family by integrating capabilities that were previously available in separate products and bringing exciting new capabilities to every edition.

A Visual Studio product for every team and project
No matter the size of your team, or the complexity of your project, Visual Studio 2012???supported by Team Foundation Server???can help turn your ideas into software.
Visual Studio Ultimate 2012
Visual Studio Premium 2012
Visual Studio Professional 2012
Visual Studio Test Professional 2012
Visual Studio Team Foundation Server 2012

Simple and fast tools for platform development
The Visual Studio Express 2012 products make it easier than ever for developers to take advantage of the app development opportunities more quickly than ever before. Whether you are developing for Windows 8 or the web, Visual Studio Express 2012 has the tools you need to turn your dreams into reality.
Visual Studio Express 2012 for Windows 8
Visual Studio Express 2012 for Web
Visual Studio Team Foundation Server Express 2012

ALM solutions that integrate software value chains
Visual Studio 2012's Application Lifecycle Management (ALM) capabilities enable this diverse value chain to integrate and operate as a unit. Teams are provided with best-in-class tools to maximize productivity by eliminating waste through reduced cycle times supported by comprehensive reporting and analytics capabilities.

Compatibility
Visual Studio 2012 provides cutting-edge tools and technologies to create apps that are optimized for the latest platforms. Visual Studio 2012 will also target earlier platforms so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows.

This AIO contain:
*********************************************************
File Name: en_agents_for_visual_studio_2012_x86_dvd_921035.iso
Languages: English
SHA1: 5EC254D89CDB1FC2A9BAE8126F45DD87A9F4694B
*********************************************************
File Name: en_team_explorer_everywhere_for_tfs_x86_x64_and_ia64_dvd_920967.iso
Languages: English
SHA1: 53446979556684DBBA52D6474DFD8ED7D094BB5F
*********************************************************
File Name: en_team_explorer_for_visual_studio_2012_x86_dvd_921038.iso
Languages: English
SHA1: 741E2924FDB2FEA194783FF8344737165E95B707
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_express_2012_for_web_x86_x64_dvd_921036.iso
Languages: English
SHA1: 46B2C29DD871701510B4768E788BF52553F3FC8E
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_express_2012_for_windows_8_x86_x64_dvd_920749.iso
Languages: English
SHA1: 6E56D240F17FCC8868686DF384250307A7B52B88
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_premium_2012_x86_dvd_920758.iso
Languages: English
SHA1: D3DB608CD10AE0B34D0222C6455300EA995C769F
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_professional_2012_x86_dvd_920779.iso
Languages: English
SHA1: FA70ABB2071A317A0F07A3384973B722DD95636A
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_x86_x64_dvd_920880.iso
Languages: English
SHA1: 8BA1B3558A6468434CEB878C09D301DC946D8D80
*********************************************************
File Name:
en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_x86_x64_dvd_920897.iso
Languages: English
SHA1: 9E774EF1C6FEF1E88824BBF8AACFE4055D495C94
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_test_professional_2012_x86_dvd_920918.iso
Languages: English
SHA1: AFDF2D648BD124D12271B64E9C1223E949EB028B
*********************************************************
File Name: en_visual_studio_ultimate_2012_x86_dvd_920947.iso
Languages: English
SHA1: 6A2B87BCD336A96AC39CF85348E93E5AF45588EB
*********************************************************


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
All Microsoft Visual Studio 2012 Part1
All Microsoft Visual Studio 2012 Part2
All Microsoft Visual Studio 2012 Part3
All Microsoft Visual Studio 2012 Part4
All Microsoft Visual Studio 2012 Part5
All Microsoft Visual Studio 2012 Part6
All Microsoft Visual Studio 2012 Part7

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve