Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Autodesk Maya 2013 SP2x64 - â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÊÃéÒ§âÁà´ÅáÅÐÃкÒÂÊÕÀÒ¾àÊÁ×͹¨ÃÔ§ By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2012, 12:14:35 AM
Autodesk Maya 2013 SP2 (64 bit) | 1.52GB


Autodesk ® Maya ® offers professionals implementing the through the creative process with a complete set of tools for 3D-animation, modeling, simulations, and visual effects, rendering, compositing and motion tracking based on easily expandable platform. Maya provides a comprehensive solution to cutting-edge tools for creating movies, computer games, television, printing and graphic design of the highest quality. Autodesk ® Maya ® 2013 offers a new set of tools for pre-visualization and creating game prototypes, advanced modeling capabilities and improved integration of business processes.

System requirements:
Operating System Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows Vista Business x64 Edition (SP2), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (SP2)
Windows: Intel Pentium 4, AMD Athlon instruction set with support for SSE3 (or higher)
4 GB of RAM
10 GB of free hard disk space
Graphics card with OpenGL hardware acceleration from the number of compatible
Three-button mouse driver installed
DVD-ROM drive
Browsers: Internet Explorer 8 (or higher), Safari or Firefox

Checksums:
CRC32: 7334A8F4
MD5: E506C387524F1CFC89A96C89F45C6246
SHA-1: 0436D33017690D24C852825631544C72BF62288C

The procedure for treatment:
Installation:
1. Run the installation program
2. After the program will configure, a new window
It click “Instal”
3. Accept “license agreement”
4. In the next window, enter the necessary information:
Serial numbers may be, for example, these: 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545, 066-66666666 or 111-11111111
Product Key 657E1
5. In the next window select the components to install:
Here under the “spoiler” Hide advanced configuration settings.
After setting press “Install”
6. Install
After installation, a new window appears:
Click “Finish”
7. After installation, you may see a screen prompting you to restart.
- reboot is not mandatory, you can go to the activation

Activation: – For use keygen activation of X-Force – For the activation does not require disabling the Internet! 1. Run the program. Initializes: 2. See the window of licensing: put the check and click the “I Agree” 3. A new window If you “Try”, the program will run in trial mode. This mode has only one restriction – 30 days to activate, and then the button will become active, functional program has no restrictions. Click “Activate” 4. Regardless of which window will be next, close it and run the activation again. We turn again to the initial activation window (part 2) 5. In the window you want us to see is the code request … Choose item “I have an activation code from Autodesk” 6. Run keygen: 7. Now the most important thing: – In keygen (domain «Request») copy the request code (Request code) from the window of activation of Autodesk; – click Generate. In the keygen-a (region «Activation») obtain the necessary code activation – the code is inserted into the activation window Autodesk. draw your attention to the fact that the code will be shorter than 7 characters – this is normal, “the way it should be!” Click ” Next “and … 8. A new window opens Click “Finish” 9. Run Mike And of course do not forget to buy the official version

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
Autodesk Maya 2013 SP2x64 - â»Ãá¡ÃÁÍ͡ẺÃдѺâÅ¡ Part1
Autodesk Maya 2013 SP2x64 - â»Ãá¡ÃÁÍ͡ẺÃдѺâÅ¡ Part2

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve