Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Wise Folder Hider 1.29.66 + Portable - µÑé§ Pass ãËé¡Ñºâ¿à´ÍÃìÊØ´à¨ë§ By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2012, 01:09:09 AM
Wise Folder Hider 1.29.66 + Portable | 1.75/1.97 MbWise Folder Hider will safely and quickly hide files and folders in local partitions and removable devices. When your first run Wise Folder Hider, you need to set a password for this software. And you should remeber the password, because it needed on your next login to this APP. Thus, you can hide file/folder with seperate password.

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
Folder Hider 1.29.66 + Portable

Downlaod Mediafire
 
µÍº¡ÃзÙé¡è͹...¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöÁͧàËç¹ÅÔ§¤ì

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve