Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
Classic Shell 3.6.8 start menu ¤ÅÒÊÊÔ¡ÊÓËÃѺ Windows 7,8 By: maining53 Date: áҤ 02, 2013, 12:50:01 PM
Classic Shell 3.6.8

Classic Shell is a collection of features that were available in older versions of Windows but are removed
from Vista and Windows 7. It has a classic start menu for Windows 7, it adds a toolbar for Windows
Explorer and supports a variety of smaller features. Look here for the full list.
Download  -  Classic Shell 3.6.8
http://rdlnk.co/KV2FW


Re: Classic Shell 3.6.8 start menu ¤ÅÒÊÊÔ¡ÊÓËÃѺ Windows 7,8 By: nobodybutyou Date: áҤ 03, 2013, 01:22:39 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ
Re: Classic Shell 3.6.8 start menu ¤ÅÒÊÊÔ¡ÊÓËÃѺ Windows 7,8 By: minifa44 Date: Ȩԡ¹ 30, 2014, 06:10:02 PM
UP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SBOBET á·§ºÍÅÍ͹äŹì¡Ñº ÇçºÍѹ´ÑºË¹Ö觢ͧä·Â max88.net ½Ò¡¶Í¹ ÃçÇá¤è 10 ¹Ò·Õ ÂÔ¹´ÕãËéºÃÔ¡Òà 24häÁè¨Ó¡Ñ´Ãͺ ÊÁѤâÑé¹µèÓ 100 ºÒ· ·´Åͧ Åè¹ â·Ã 088-887-5171 ¶Ö§ 3
ËÃ×ÍÇèÒÅͧ ¢éÒä»´ÙÃÒÂÅРÍÕ´·Õè
https://max88.net/

sbobet

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve