Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
FolderChangesView 1.63 â»Ãá¡ÃÁ´Ùâ¿Åà´ÍÃìËÅÑ¡â¿Åà´ÍÃìÂèÍ µèÒ§æ By: maining53 Date: ¹ 17, 2014, 08:13:48 PM
FolderChangesView 1.63 â»Ãá¡ÃÁ´Ùâ¿Åà´ÍÃìËÅÑ¡â¿Åà´ÍÃìÂèÍ µèÒ§æ ¢Í§¤Ø³ÇèÒÁÕ¡ÒÃá¡é䢡Õè¤ÃÑé§ Åºä»¡Õè¤ÃÑé§

FolderChangesView is a simple tool that monitors the folder or disk drive that you choose and lists every filename that is being modified, created, or deleted while the folder is being monitored.
You can use FolderChangesView with any local disk drive or with a remote network share, as long as you have read permission to the selected folder.
FolderChangesView 1.63
21millionaire
Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve