Siamcafe.net InternetCafe Software
Pages: 1
Ncafe 1.9.16 â»Ãá¡ÃÁ¤ØÁÃéÒ¹à¹çµ Ncafe ( Full - Keys - µÑÇàµçÁ - ÀÒÉÒäÁ ) By: Tummy33 Date: ¹ 29, 2014, 07:40:24 PM
Ncafe 1.9.16

    ÃͧÃѺÃкº¤Ù»Í§´èǹẺ¾ÔÁ¾ìáÅТÒ·ÕÅÐ㺠â´Â¨ÐºÑ¹·Ö¡ÃÒÂä´é·Ñ¹·ÕËÅѧ¨Ò¡¾ÔÁ¾ìàÊÃç¨
    à¾ÔèÁ»ØèÁàÁ¹Ù·Õèãªé§Ò¹»ÃШӷÕè˹éÒáÊ´§¼ÅËÅÑ¡ à¾×èÍãËé§èÒµèÍ¡ÒÃãªé§Ò¹
    áÊ´§¢éÍÁÙÅÃͺ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè˹éÒáÊ´§¼ÅËÅÑ¡
    »ÃѺà»ÅÕè¹˹éÒ System tab ãËéáÊ´§¢éÍÁÙÅÃкºáÅÐáÊ´§¤ÓÊÑ觨ҡà¤Ã×èͧÅÙ¡·ÕèÁÕã¹ Ãкº áµè¶Ù¡»¯Ôàʸ¨Ò¡ Server à¾×èÍÊдǡ㹡ÒõÃǨÊͺÃкº ¡Ã³Õ¡Ó˹´¢éÍÁÙÅà¤Ã×èͧÅÙ¡¼Ô´¾ÅÒ´ ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃãªéá¡é䢢éÍÁÙÅ Client ¨Ò¡ÅÙ¡¤éÒ·ÓãËéà¤Ã×èͧáÁè¡Ñºà¤Ã×èͧÅÙ¡äÁèÊÒÁÒöµÔ´µ è͡ѹä´é
    ÊÒÁÒö¡Ó˹´ãËéà»Ô´â»á¡ÃÁáÅéÇà¢éÒÃкº´éÇ Guest ä´é¡Ã³ÕÁÕ¡ÒáÓ˹´ÃËÑʼèÒ¹äÇéã¹ÃкºNcafe 1.9.16.rar - 3.00 MB
Re: Ncafe 1.9.16 â»Ãá¡ÃÁ¤ØÁÃéÒ¹à¹çµ Ncafe ( Full - Keys - µÑÇàµçÁ - ÀÒÉÒäÁ ) By: pedduck22 Date: áҤ 21, 2014, 01:13:13 AM
-v[86'ojt

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve