Siamcafe.net ªØÁ¹ØÁ¤¹à»Ô´ÃéÒ¹ NET&GAME
Pages: 1
à«é§¡Ô¨¡ÒÃÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ «Í 8 (ÃÒÁ 2) ÃÒ¤Ò¶Ù¡!! By: kanasajung Date: Ҥ 13, 2014, 02:04:05 PM
à«é§¡Ô¨¡ÒÃÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ «Í 8 (ÃÒÁ 2)
¨Ó¹Ç¹ 16 à¤Ã×èͧ à¤Ã×èͧ server ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧà»ç¹ÍÒ¤ÒþҳԪÂì 1 ªÑé¹ ÊÒÁÒö¾Ñ¡ÍÒÈÑÂä´é
- ÍÂÙèã¡Åé Á.ÃÒÁ2
- ÊÒÁÒöà»Ô´ä´éµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§
- ÃéÒ¹Âѧà»Ô´´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙè ¡Ô¨¡ÒôÓà¹Ô¹¡Òû¡µÔ ÁÕÅÙ¡¤éÒ»ÃШÓ
- ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì Genuine Windows 7 Professional 17 ªØ´
- ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìà¡ÁÊì Asiasoft 20 ªØ´
- àºÍÃìâ·ÃÈѾ·ì ºéÒ¹ 1 ¤ÙèÊÒÂ
- ¶Ñ§´Ñºà¾ÅÔ§ 1 ªØ´
- Ëéͧ¹éÓ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ëéͧ
- ¡Åéͧǧ¨Ã»Ô´ 1 ªØ´
- ¾Ñ´ÅÁµÔ´¾¹Ñ§ 2 µÑÇ
- µÙéàÂç¹ 1 µÑÇ , áÍÃì 1 µÑÇ
- Ê໤à¤Ã×èͧ
AMD Athlon(tm)64X2Dual
Core Processor 4400+
2.31 GHz,2.50GB of RAM
Physical Address Extension
180,000 ºÒ·
ʹ㨵ԴµèÍ 083-8997064,084-7175787,02-7516199
ËÃ×Í facebook https://www.facebook.com/wilaiwan.chaisin

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve