Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
Chris-PC RAM Booster 2.30 â»Ãá¡ÃÁàÃ觤ÇÒÁàÃçÇãËé¡Ñº¡ÒÃàÅè¹à¡ÁÊì By: maining53 Date: Ȩԡ¹ 10, 2014, 08:12:39 PM
Chris-PC RAM Booster 2.30  â»Ãá¡ÃÁàÃ觤ÇÒÁàÃçÇãËé¡Ñº¡ÒÃàÅè¹à¡ÁÊì ¡ÅèÒǤ×Í àÁ×èÍàÃÒà»Ô´¤ÍÁ¾ì¢Öé¹ÁÒ¨ÐÁÕ¡ÒÃãªé¾×é¹·ÕèáÃÁºÒ§Êèǹ㹡Òýѧâ»Ãá¡ÃÁÍӹǠ¤ÇÒÁÊдǡµèÒ§æ ãËé Windows

Manages your computer memory and pagefile usage more wisely than before by changing Windows default behavior. Your newly opened games and applications will run better and faster.
Got the feeling that your Windows computer is running slow? Too many applications open?
Chris-PC RAM Booster will definitely improve things! Your computer will get a boost, since RAM Booster will monitor the RAM (Random Access Memory) usage and when that gets to a certain low memory threshold, it will trigger the process of freeing up memory for newly opened programs while at the same time move the old programs from the RAM memory to the virtual memory on the disk.
Features:
Optimizes and frees RAM
Memory benchmark test
Runs in background as a service
Easy to use & flexible interface
Download-Chris-PC RAM Booster 2.30

Thailand International Motor Expo

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ dogefile






Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve