Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
Liberkey 5.8.1104 â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÃǺÃÇÁàÍÒâ»Ãá¡ÃÁẺ¾¡¾Ò¨Ó¹Ç¹ 294 µÑÇ ÁÒµÔ´µÑé§äÇ麹 By: maining53 Date: Ȩԡ¹ 13, 2014, 09:29:58 PM
Liberkey 5.8.1104  â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÃǺÃÇÁàÍÒâ»Ãá¡ÃÁẺ¾¡¾Ò¨Ó¹Ç¹ 294 µÑÇ ÁÒµÔ´µÑé§äÇ麹 usb drive â´Â¨Ñ´áºè§â»Ãá¡ÃÁÍÍ¡à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙè ÍÂèÒ§¤Ãº¶éǹ·Ø¡»ÃÐàÀ· äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ ËÁÇ´·èͧàÇçº, ´Ù˹ѧ, ¿Ñ§à¾Å§, â»Ãá¡ÃÁÊӹѡ§Ò¹, à¡ÁÊì, µ¡áµè§ÃÙ»ÀÒ¾, ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ÏÅÏ

Liberkey is a collection of portable apps in a variety of categories that can be run on your local PC or from any portable media. Take these important apps with you and use on any computer.
LiberKey is a complete application platform for local or portable use. It allows you to manage your applications quickly and without skill.
Installation of an application from LiberKey catalog is done with 2 clicks but you can easily add any other application.
After LiberKey installation, the user has the choice to install Ultimate, Standard or Basic suites (so always updated) or to define its own suite with the online catalog.
Features:
Smart applications closure
A menu with advanced features which allows you to organize and manage your applications. (categories creation, shortcuts, tabs/menus, smart search, drag-n-drop, and more).
floating menus for quick access from your desktop
Portable files associations : You can open files and protocols (http, ftp, mailto, etc) with the application of your choice
Portable desktop shorcuts : shortcuts to your applications are placed on the desktop and removed when your exit LiberKey
Automatic online updates (LiberKey platform and applications of the catalog) which allows you to be always and easily up to date
Synchronization with the online catalog and much more...
LiberKey Ultimate includes 302 free programs in the following categories:
Audio
CD/DVD
File Management
Graphics
Internet
Network
Office
Security
System Utils
Video
Download-Liberkey 5.8.1104

Thailand International Motor Expo

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡  dogefileNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve