Siamcafe.net ¡Ãдҹ«×éÍ¢ÒÂáÅ¡à»ÅÕè¹ ÊÔ¹¤éÒ IT
Pages: 1
äÍ·Õ¨Õà¹ÕÂÊ à»Ô´ÍºÃÁËÅÑ¡Êٵ÷ÓàÇçºä«µìàº×éͧµé¹ à´×͹ ÁÕ.¤. - àÁ.Â. 58 By: itgenius Date: չҤ 24, 2015, 01:33:53 PM


äÍ·Õ¨Õà¹ÕÂÊ à»Ô´ÍºÃÁËÅÑ¡ÊٵþѲ¹ÒàÇçºä«µìáÅÐâ»Ãá¡ÃÁÁÔè§ ÊÓËÃѺ¼ÙéàÃÔèÁµé¹áÅТÑé¹ÊÙ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊ͹ â´ÂÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅФ³Ò¨ÒÃÂì¨Ò¡¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ¾Ãй¤Ãà˹×Í ·Ø¡ËÅÑ¡ÊÙµÃà¹é¹»®ÔºÑµÔ (Workshop) §Ò¹¨ÃÔ§ à¾×èÍãËéÊÒÁÒö¹Óä»»ÃѺãªéä´é㹧ҹ¨ÃÔ§ÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧÃÇ´àÃçÇ

>> ÁÕ㺻ÃСÒÈÃѺÃͧãËéËÅѧ¨º·Ø¡ËÅÑ¡ÊÙµÃ
>> ŧ·ÐàºÕ¹µÑé§áµè 2 ¤ÍÃìÊ¢Öé¹ä»ÁÕÊèǹŴ 20% ¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ
>> ¡ÒÃͺÃÁÁÕÍÒËÒÃÇèÒ§ãËé 2 Á×éÍ (àªéÒ-ºèÒÂ)
>> ¿ÃÕ wifi áÅзÕè¨Í´Ã¶ä´éµÅÍ´Çѹ

ËÅÑ¡Êٵ÷Õèà»Ô´ÍºÃÁ»ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒ¹ 2558

1.Advanced Microsoft excel
ͺÃÁÇѹ·Õè 28 - 29 ÁÕ.¤. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-Microsoft-Excel.html

2.Visual C# Programming and Microsoft SQL Server 2012
ͺÃÁÇѹ·Õè 25 - 27 ÁÕ.¤. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Visual-csharp-programming-and-microsoft-sql-server-2012.html

3.Basic HTML5 and CSS3
ͺÃÁÇѹ·Õè 28 - 29 ÁÕ.¤. áÅÐ 4 àÁ. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-HTML5-and-CSS3.html

4.Basic Microsoft Access
ͺÃÁÇѹ·Õè 30 - 31 ÁÕ.¤. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Microsoft-Access.html

5.Basic Microsoft excel
ͺÃÁÇѹ·Õè 4 - 5 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Microsoft-Excel.html

6.Advanced Programming with Visual C# .NET
ͺÃÁÇѹ·Õè 1 - 3 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced%20-Programming-with-CSharp-Net.html

7.DBA SQL Server 2012-2014
ͺÃÁÇѹ·Õè 1 - 3 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-DBA-SQL-Server-2012-2014.html

8.Basic Microsoft excel
ͺÃÁÇѹ·Õè 4 - 5 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Microsoft-Excel.html

9.Basic HTML and CSS
ͺÃÁÇѹ·Õè 4 - 5 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-HTML-CSS.html

10.Basic Microsoft Access
ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Microsoft-Access.html

11.Basic Programming
ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Programming.html

12.Advanced PHP and MySQL
ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 áÅÐ 25 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-PHP-and-MySQL.html

13.Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery
ͺÃÁÇѹ·Õè 20 - 24 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-HTML-5-CSS-3-and-jQuery.html

14.Advanced PHP and MySQL
ͺÃÁÇѹ·Õè 22 - 24 àÁ.Â.58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-PHP-and-MySQL.html

15. OOP in PHP and MySQL
ͺÃÁÇѹ·Õè 22 - 24 àÁ.Â.58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/OOP-in-PHP-and-MySQL.html

16.Advanced Microsoft Access
ͺÃÁÇѹ·Õè 25 - 26 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-Microsoft-Access.html

17.Basic ASP.net 4.0
ͺÃÁÇѹ·Õè 25 - 26 àÁ.Â. áÅÐ 2 ¾.¤. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-ASP.net-4.0.html
Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁËÃ×Íŧ·ÐàºÕ¹
------------------------------------------------------------------
â·Ã: 02-933-0427 áÅÐ 088-807-9770 (µÔ´µèͤسºÕÁ)
á¿¡«ì: 02-933-0437
ÍÕàÁÅì: [email protected]
àÇçºä«µì: www.itgenius.co.th
facebook: facebook.com/itgeniusonline
Line ID: iamsamitNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve