Siamcafe.net ¡Ãдҹ«×éÍ¢ÒÂáÅ¡à»ÅÕè¹ ÊÔ¹¤éÒ IT
Pages: 1
äÍ·Õ¨Õà¹ÕÂÊ à»Ô´ÍºÃÁËÅÑ¡Êٵà à¢Õ¹àÇçºä«µìàº×éͧµé¹ à´×͹àÁÉÒ¹ 58 By: itgenius Date: ¹ 20, 2015, 02:29:01 PM


äÍ·Õ¨Õà¹ÕÂÊ à»Ô´ÍºÃÁËÅÑ¡ÊٵþѲ¹ÒàÇçºä«µìáÅÐâ»Ãá¡ÃÁÁÔè§

ÊÓËÃѺ¼ÙéàÃÔèÁµé¹áÅТÑé¹ÊÙ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊ͹

â´ÂÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅФ³Ò¨ÒÃÂì¨Ò¡¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ¾Ãй¤Ãà˹×Í

·Ø¡ËÅÑ¡ÊÙµÃà¹é¹»®ÔºÑµÔ (Workshop) §Ò¹¨ÃÔ§

à¾×èÍãËéÊÒÁÒö¹Óä»»ÃѺãªéä´é㹧ҹ¨ÃÔ§ÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧÃÇ´àÃçÇ

>> ÁÕ㺻ÃСÒÈÃѺÃͧãËéËÅѧ¨º·Ø¡ËÅÑ¡ÊÙµÃ

>> ŧ·ÐàºÕ¹µÑé§áµè 2 ¤ÍÃìÊ¢Öé¹ä»ÁÕÊèǹŴ 20% ¨Ò¡ÃÒ¤Ò»¡µÔ

>> ¡ÒÃͺÃÁÁÕÍÒËÒÃÇèÒ§ãËé 2 Á×éÍ (àªéÒ-ºèÒÂ)

>> ¿ÃÕ wifi áÅзÕè¨Í´Ã¶ä´éµÅÍ´Çѹ

ËÅÑ¡Êٵ÷Õèà»Ô´ÍºÃÁ»ÃШÓà´×͹ àÁÉÒ¹

2558


1.Basic Java Programming

ͺÃÁÇѹ·Õè 8 - 10 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basis-

JavaProgramming.html

2.Basic Microsoft excel

ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Microsoft-

Excel.html

3.Basic Microsoft Access

ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-Microsoft-

Access.html

4.Basic Programming

ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-

Programming.html

6.Advanced PHP and MySQL

ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 áÅÐ 25 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-PHP-

and-MySQL.html

5.Basic PHP and MySQL

ͺÃÁÇѹ·Õè 18 - 19 áÅÐ 25 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-PHP-and-

MySQL.html

6.Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery

ͺÃÁÇѹ·Õè 20 - 24 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-HTML-5-

CSS-3-and-jQuery.html

7.Advanced PHP and MySQL

ͺÃÁÇѹ·Õè 29 - 30 àÁ.Â. áÅÐ 1 ¾.¤. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-PHP-

and-MySQL.html

8. OOP in PHP and MySQL

ͺÃÁÇѹ·Õè 22 - 24 àÁ.Â.58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/OOP-in-PHP-

and-MySQL.html

9. Java Servlet & JSP Application

ͺÃÁÇѹ·Õè 20 - 24 àÁ.Â.58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Java-Servlet-

and-JSP-Applications.html

10.Advanced Microsoft Access

ͺÃÁÇѹ·Õè 25 - 26 àÁ.Â. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Advanced-

Microsoft-Access.html

11.Basic ASP.net 4.0

ͺÃÁÇѹ·Õè 25 - 26 àÁ.Â. áÅÐ 2 ¾.¤. 58 àÇÅÒ 09.30 - 16.30 ¹

ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐŧ·ÐàºÕ¹ http://www.itgenius.co.th/Basic-ASP.net-

4.0.html

Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁËÃ×Íŧ·ÐàºÕ¹

------------------------------------------------------------------

â·Ã: 02-933-0427 áÅÐ 088-807-

9770
(µÔ´µèͤسºÕÁ)

á¿¡«ì: 02-933-0437

ÍÕàÁÅì: conta[email protected]

àÇçºä«µì: www.itgenius.co.th

facebook:

facebook.com/itgeniusonli

ne


Line ID: iamsamit


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve