Siamcafe.net Classified Internet Cafe Zone
Pages: 1
¢Ò¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹ÊÕ¾×é¹ ¼éÒ¢¹Ë¹Ù¤ÍµµÍ¹ 100% ÃѺµÑ´¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹âçáÃÁ ÃѺ¼ÅÔµ¼éÒ¢¹Ë¹Ù By: lizashop Date: áҤ 26, 2016, 10:54:42 AM
ºÃÔÉÑ· ·Õ¾Õ ິ´Ôé§ÃÙÁ à·Ã´´Ôé§ ¨Ó¡Ñ´  

ÃѺ¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒªش¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹âçáÃÁ ÃÕÊÍÃì· Ê»ÒÃì âç¾ÂÒºÒÅ ÏÅÏ ¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹ÊÕ¢ÒÇ 
¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹ÊÕ¾×é¹ ¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹ÅÒÂÃÔéÇÊÕµèÒ§æ à¹×éͼéÒÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂà¡Ã´   

ÃѺ¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒ¼éÒ¢¹Ë¹Ù¤ÍµµÍ¹ 100% ·Í¢¹¤Ùè ªØ´¤ØÅÁÍÒº¹éÓ Ãͧà·éÒ Sliper 
¼éÒÃѧ¼Öé§ ¼éÒ´çͺºÕé áÅÐÊÔ¹¤éÒãÂÊѧ¤ÃÒÐËì »ÃÐàÀ· äÊé¹ÇÁ ËÁ͹ ¼éÒÃͧ¡Ñ¹à»×é͹ ÏÅÏ 
ãªéÊÓËÃѺâçáÃÁ ÃÕÊÍÃì· ºÑ§¡ÐâŠ;ÒÃì·àÁé¹  

ÃѺ¼ÅÔµ·Õè¹Í¹Ê»ÃÔ§ ·Õè¹Í¹¾çͤà¡ç¨Ê»ÃÔ§ ·Õè¹Í¹Ê»ÃÔ§àÊÃÔÁÂÒ§¾ÒÃÒ 

áÅÐàºÒÐà´ç¡Í¹ØºÒÅ áÅÐÍ×è¹æ »ÅÕ¡- Êè§ÃÒ¤Òâç§Ò¹ 

¨Ñ´Êè§ÊÔ¹¤éÒä´é·ÑèÇ»ÃÐà·È ·Ø¡Çѹ ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì    
¨Ñ´Êè§â´ÂãªéºÃÔ¡Òâ¹Êè§àÍ¡ª¹à¡çºà§Ô¹»ÅÒ·ҧ 

(¤èÒ¢¹Êè§ÅÙ¡¤éÒà»ç¹¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº)

à»Ô´·Ó¡Òèѹ·Ãì - àÊÒÃì àÇÅÒ 8.30 ¹. - 18.00 ¹. 

(ÍÒ·ÔµÂì áÅÐÇѹËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡Éìâç§Ò¹ËÂØ´¹Ð¤èÐ)


Êͺ¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ·ÕÁ§Ò¹½èÒ¢Ò·Õè
Office Tel : 061-424-5569 (àÇÅÒ 8.30 - 18.00 ¹.)
Offiec Line ID : @tp.beddingroom (ÁÕ @ ¢éҧ˹éÒ´éǹФèÐ)¨Ô¹ (ª­Ò¹ÔÈÒ ¸¹ÐäªÂ)  

Mobile Tel : 092-424-1546, 063-639-6295
Line ID :  Jin-Ch
Line ID: 0636396295 (àÇÅÒ 8.30 - 21.00 ¹.)  
Email : [email protected] (µÍºàÁÅì·Ø¡Çѹ 8.30 ¹. - 21.00 ¹.)¤Ø³âºÇì (ÃѵÂÒ ºØ­ÁÙÅ) 

Mobile Tel : 089-742-8545
Line ID : bow.tp
Email :  [email protected] (µÍºàÁÅì·Ø¡Çѹ 8.30 ¹. - 21.00 ¹.)

(ËÒ¡äÁèä´éÃѺÊÒÂãËé·Ô駢éͤÇÒÁäÇéã¹äŹìËÃ×ÍàÁÅì¹Ð¤èÐ ¨ÐÃÕºµÔ´µèÍ¡ÅѺä»)


àÇçºä«µì : www.tp-beddingroom.com
à¿ÊºØê¤ : https://www.facebook.com/TP.Beddingroom Office Êӹѡ§Ò¹ÀÒ¤ãµé  : 

98/26 ËÁÙè 4 µ.ÊÇÕ Í.ÊÇÕ ¨.ªØÁ¾Ã 86130

Êӹѡ§Ò¹¡ÃШÒÂÊÔ¹¤éÒ ¡·Á. (äÁèÁÕ˹éÒÃéÒ¹) : 

8/348 ËÁÙè 8 µ.·éÒºéÒ¹ãËÁè Í.àÁ×ͧ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10280

ªØ´¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹âçáÃÁ ÃÕÊÍÃì· , ªØ´¼éÒ»Ù·Õè¹Í¹Ê»ÒÃì âç¾ÂÒºÒÅ , ªØ´¤ØÅÁÍÒº¹éÓ
ÃѺ¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒ¼éÒ¢¹Ë¹Ù¤ÍµµÍ¹ 100% , ¼éÒÃͧ¡Ñ¹à»×é͹ , ÃѺ¼ÅÔµ·Õè¹Í¹Ê»ÃÔ§Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve