Siamcafe.net ¡Ãдҹ«×éÍ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ ·ÑèÇæä»
Pages: 1
·Õè´Ô¹à»ÅèÒÃÒ¤Òà¨éҢͧ «.ÃèÁà¡ÅéÒ 30 «.Íè͹¹Øª 70/1 ã¡Åé¶.¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ-ÊǹËÅǧ Ã.9 By: luckyzoneza Date: Զع¹ 30, 2017, 01:00:45 AM¢Ò·Õè´Ô¹à»ÅèÒÃÒ¤Òà¨éҢͧâ´ÂµÃ§ ÁÕãËéàÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´ 3 á»Å§ ã¹ 2 ÂèÒ¹·ÓàÅ

1.·Õè´Ô¹à»ÅèÒ ã¹ «.ÃèÁà¡ÅéÒ 30 ÁÕ·Ñé§ËÁ´ 2 á»Å§
-  á»Å§áá à¹×éÍ·Õè 265 µÃ.Ç. 

à¢éÒ¨Ò¡»Ò¡«Í 80 Á. ˹éÒ¡ÇéÒ§ 50 Á. ( ¾Ô¡Ñ´ 13.764566 , 100.739408 )

-  á»Å§Êͧ à¹×éÍ·Õè 137 µÃ.Ç. 

à¢éÒ¨Ò¡»Ò¡«Í 700 Á. ˹éÒ¡ÇéÒ§ 30 Á. ( ¾Ô¡Ñ´ 13.764542 , 100.745199 )

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè : http://www.myland-bkk.com/articledetail.asp?id=9034
2.·Õè´Ô¹à»ÅèÒ ÂèÒ¹Íè͹¹Øª ËÅѧËÁÙèºéÒ¹àÊÃÕÍè͹¹Øª

à¹×éÍ·Õè 200 µÃ.Ç. ( ¾Ô¡Ñ´ 13.703743 , 100.666837 )
à¢éÒÍÍ¡ä´é 3 ·Ò§ ¤×Í «.Íè͹¹Øª 70/1 , «.Íè͹¹Øª 66 áÅÐ

à¢éÒ¨Ò¡ ¶.¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ-ÊǹËÅǧ Ã.9 à¾Õ§ 500 Á.

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè : http://www.myland-bkk.com/articledetail.asp?id=9037ËÃ×ÍÊͺ¶ÒÁä´é·Õè
¤Ø³¾Ñ·¸¹Ñ¹·ì : 092-339-7147

(§´ÃѺ¹ÒÂ˹éÒ)


¢Ò·Õè´Ô¹ «.ÃèÁà¡ÅéÒ 30 , ¢Ò·Õè´Ô¹ «.Íè͹¹Øª 70/1 , ·Õè´Ô¹ÃÒ¤Òà¨éҢͧ «.ÃèÁà¡ÅéÒ 30
·Õè´Ô¹ÃÒ¤Òà¨éҢͧ «.Íè͹¹Øª 70/1 , ·Õè´Ô¹à»ÅèÒ «.ÃèÁà¡ÅéÒ 30 , ·Õè´Ô¹ÃÒ¤Òà¨éҢͧ «.Íè͹¹Øª 66
·Õè´Ô¹ÃÒ¤Òà¨éҢͧ ¶.¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ-ÊǹËÅǧ Ã.9   , ·Õè´Ô¹à»ÅèÒÂèÒ¹Íè͹¹Øª
·Õè´Ô¹ÂèÒ¹ÃèÁà¡ÅéÒ , ·Õè´Ô¹à»ÅèÒ¶.¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ-ÊǹËÅǧ Ã.9   

 


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve