Siamcafe.net º·¤ÇÒÁà¡èÒ·Õè¹èÒʹã¨
Pages: 123
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: tattoo Date: Ҥ 31, 2007, 12:13:40 PM
 :'(  ·ÓäÁ¢Í§¼ÁËÒ  DisablePagingExecutive  äÁèà¨ÍÍФÃѺ §§ÁÑ¡æ ªèÇÂ˹èͤÃѺ
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: polla003 Date: Ҿѹ 14, 2007, 10:19:29 AM
ªÍºÁÒ¡ææ àŤѺ·èÒ¹  ;)
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: cooooool Date: Ҿѹ 28, 2007, 07:50:15 AM
 :'(¢Íº¤Ø³¤ÃѺ à»ç¹à·¤¹Ô¤·Õè´Õ¨ÃÔ§æ
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: bitsonic Date: áҤ 10, 2007, 04:19:13 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: DRAGONF Date: áҤ 10, 2007, 04:45:55 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: oomu Date: ѹҤ 11, 2007, 03:02:56 AM
thank ja Smiley
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: vanchai Date: ѹҤ 11, 2007, 09:27:41 AM
¢Íº¤Ø³¹Ð¤ÃѺ
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: JuNin Date: ѹҤ 11, 2007, 10:23:46 AM
á¨èÁ¤ÃѺ
ÍÔÍÔ ÁÕÃÇÁà·¤¹Ô¤ Registry ÂÔ觴ÕÁÑê¡ æ

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: pouys Date: Ҥ 19, 2008, 08:53:58 AM
 ;)
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: Un..Un Date: Ҥ 19, 2008, 11:16:10 AM
ҧҡ: tattoo Ҥ 31, 2007, 12:13:40 PM
:'(  ·ÓäÁ¢Í§¼ÁËÒ  DisablePagingExecutive  äÁèà¨ÍÍФÃѺ §§ÁÑ¡æ ªèÇÂ˹èͤÃѺ

 8) äÁèÁÕ¡çÊÃéÒ§àͧàŤÃѺ ¤ÅÔê¡¢ÇÒ ·Õè Folder ¹Ñé¹áÅéÇàÅ×Í¡ NEW>DWORD Value
áÅéÇ¡çãÊèª×è͡Ѻ¤èÒãËéàËÁ×͹¡Ñ¹¡ç¨ºáÅéǤÃÒººº

Í×Áá¡é¤èÒ DisablePagingExecutive ¹Õè¶éÒáÃÁ¹éÍ ¼Á¤Ô´ÇèÒÍÒ¨¨ÐäÁèá¨èÁ¹Ð à¾ÃÒÐÇèÒÁѹ¨Ðµéͧ¤ÍÂÃ;×è¹·Õè¨Ò¡ Mem ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ «Ö觻áµÔÁѹ¨Ðà¢Õ¹º¹ Harddisk àŶ֧áÁé¨ÐªéÒä»Ë¹èÍ¡çàËÍÐËØæææ Smiley
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: korn5879 Date: ѹҤ 11, 2008, 09:30:48 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ 
Re: »ÃѺáµè§¨Ù¹Ë¹èǤÇÒÁ¨íÒ..ãËé..Ram àÃçÇ..Ram Å×è¹..RamäËÅ..: ´éÇ Cache áÅÐ Disk By: jjbob Date: Ҥ 19, 2009, 03:14:06 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ·èÒ¹ ¨Ð¹Óä»·Ó´Ù¤ÃѺ..!

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve