Siamcafe.net Software NEWS
Pages: 12
ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: jasda2003 Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 08:11:20 PMËÒ¡¤Ø³»ÃÐʺ»Ñ­ËÒÊÃéÒ§á¼è¹ Boot Win (Start Disk) º¹ Windows (OS) àÃÒªèǤسä´é à¾Õ§á¤è¤ÅÔ¡æ ¡çä´éá¼è¹
Start Disk äÊéãªé§Ò¹ä´éáÅéÇ àÃÒÁÒ´ÙÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹¡Ñ¹¤ÃѺ  8)


´ÑºàºÔéŤÅÔ¡ä¿Åì·Õè d/l ÁÒãÊèá¼è¹à»ÅèÒ floppy disk (ä´Ãì A) ŧä»áÅéǤÅÔ¡·Õè OK


µèͨҡ¹Ñé¹ãËé¤ÅÔ¡·Õè YES


ÃÍÁѹ·Ó§Ò¹¨¹¤Ãº 100 % ¡ç¨Ðä´éá¼è¹ Start Disk ¾ÃéÍÁãªé§Ò¹áÅéǤÃѺ·èÒ¹  :-X

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: jasda2003 Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 08:17:39 PM
 :-X ;D :D Kiss Sad

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: jasda2003 Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 08:27:22 PM
 ;) Angry :-[ :'( :Smiley

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: jasda2003 Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 08:33:06 PM
 :o :-\ Huh :Smiley ;)

Xp Home ãË­è˹è͹ФÃѺ áºè§à»ç¹ 3 Êèǹ

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: jasda2003 Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 08:49:28 PM
ËÒ·Õèä˹äÁèä´éÍÕ¡áÅéǹФÃѺ ÊÓËÃѺ¹Ñ¡ÊÐÊÁ ÃÕºæÊÙº ¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ  ;D
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: bungygum Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 09:12:50 PM
¢Íº¤Ø³¹Ð¤ÃѺ á¼è¹ºÙµ Win98 ¼Áà¹èÒÍÂÙè¾Í´ÕàÅ  Smiley
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: bootdisk Date: Ȩԡ¹ 03, 2005, 11:10:21 PM
www.bootdisk.com

ÁÕ ¾Õº  Å×Í¡ ÍÒä´é ËÁ×͹¡Ñ¹¤ÃѺ
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: [email protected] Date: Ȩԡ¹ 04, 2005, 02:29:15 AM
§Ñé¹ á¨¡ÁÑè§ àÍÒẺ à¢éÒâ»Ãá¡ÃÁ ghost ä´éàÅ boots àÊÃç¨ÁÕ ghost µèÍ ÇÔ¸Õ¡çàËÁ×͹æ¡Ñ¹¢Í§¤Ø³ Jasda ¡Ñéº[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: àÍ¡ Date: Ȩԡ¹ 04, 2005, 02:48:52 AM
ҧҡ: [email protected] Ȩԡ¹ 04, 2005, 02:29:15 AM
§Ñé¹ á¨¡ÁÑè§ àÍÒẺ à¢éÒâ»Ãá¡ÃÁ ghost ä´éàÅ boots àÊÃç¨ÁÕ ghost µèÍ ÇÔ¸Õ¡çàËÁ×͹æ¡Ñ¹¢Í§¤Ø³ Jasda ¡Ñéº·Ñ駤س ºÍÁ ·Ñ駤س jasda2003 Áբͧà´ç´æ·Ñ駹Ñ鹢ͺ¤Ø³¹Ð¤ÃѺ¼Á  Kiss
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: charnr Date: Ҥ 18, 2006, 10:39:44 AM
ÊÒÁÒö·ÓãËé boot â´Âãªé handy drive ä´éäËÁ¤ÃѺ
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: arcs Date: Ҿѹ 13, 2007, 07:30:27 PM
ªèÇÂÊ͹ÇÔ¸Õ·Ó zero disk ˹èͨԤѺ
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: taoat Date: Ҿѹ 14, 2007, 12:51:59 AM
ҧҡ: charnr Ҥ 18, 2006, 10:39:44 AM
ÊÒÁÒö·ÓãËé boot â´Âãªé handy drive ä´éäËÁ¤ÃѺ

ÍÂÒ¡ÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹¤ÑºÇèÒÊÒÁÒö·Óä´éäËÁ áÅéÇÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃÂѧä§
¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éҧѺ  :Smiley Kiss
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: siamcafexp Date: Ҿѹ 14, 2007, 01:24:18 AM
ä´é¤ÃѺãªéâ»Ãá¡ÃÁ norton Ghost 8.2 Ent ¡ç·Óä´é§èÒÂæàÅÂá¤è next ææ äÇéÇèÒ§æ¨ÐàÍÒÃÙ»ÁÒãËé´Ù¹Ð¤ÃѺªèǧ¹Õé¼ÁÇØè¹ÇÒÂËÅÒÂÍÂèÒ§  :laugh:
Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: D_DG Date: Ҿѹ 14, 2007, 01:44:12 AM
 :D ¡Ó :D ¡Ó :D ¡Ó ¤Ø³ºÍÁ ¡Ñº¤Ø³à¨Ê´èÒ2003(ÊС´¶Ù¡»èÒÇËÇèÒ  :D)
à¤Âŧä»áÅéÇäÁèãªèËÃͤÃѺ  8)

áÊ´§ÇèÒ¡ÃзÙé·Õèŧä¿ÅìäÇéËÒÂá¹èàÅ  :c_laugh:

àÍÒà¶ÍйèÒä§æ ¢Íº¤Ø³äÇé¡è͹  :Smiley
  :Smiley ÊÒThu  :D  :D  :D

Re: ÊÃéÒ§á¼è¹ Start Disk + Start Ghost For All OS ¡Ñ¹§èÒÂæÊäµÅì Siamcafe By: direct Date: Ҿѹ 14, 2007, 09:54:53 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ :c_laugh: Smiley :c_laugh:

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve