Siamcafe.net Software NEWS
Pages: 12
ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: jasda2003 Date: ѹҤ 11, 2005, 05:43:44 PM
True Launch Bar is a Superior replacement for the standard Quick Launch bar. All functions presented in Quick Launch are also in True Launch Bar. However, the True Launch Bar is fully compatible with Quick Launch because it uses the same folder for shortcuts. But there is one huge difference. True Launch Bar allows you to combine your shortcuts into groups. This feature looks like popup menus. This vastly improves the management of your shortcuts and save working space on your desktop. By using True Launch Bar, you speed up the launching of your applications like never before. See screenshots to see True Launch Bar at work.

True Launch Bar has many flexible settings. You may configure just the way you like it. The "Auto popup menus on mouse hover" option (with adjustable time) allows you to run shortcuts with one click. Large icons make your work more comfortable on large screen resolutions.

True Launch Bar fully supports Windows Drag&Drop technology. You can easily create new popup menus. Simply right-click on True Launch Bar and select "Create menu". After creating the new menu you can easily drag your shortcuts to this new submenu.

You can use hot keys to launch applications from True Launch Bar. You can add separators into True Launch Bar also. Separators help you to group shortcuts inside menus or the toolbar.

 Ç»ä«¤ì¼Ùé¼ÅÔµ : http://www.truelaunchbar.com/

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: ZealKung Date: ѹҤ 13, 2005, 11:59:09 AM
á»Å¨Ò¡´éÒ¹º¹ÎéÒº

¡´»ØèÁ F9 à¾×èÍ·Ó¡ÒÃá»Å
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè3DAI
<¼ÅÔµÀѳ±ìãªé¿ÃÕ>

¤ÇÒÁµéͧ¡ÒëͿáÇÃì
Ãкº¡Òû¯ÔºÑµÔ äÁâ¤Ã«Í¾·ìÇÔ¹â´ÇÊì95, ÇÔ¹â´ÇÊì 98,Windows   2000,Windows   me,Windows  XP ËÃ×Íâ»Ãá¡ÃÁÇÔ¹â´ÇÊìà͹·Õ 4.0  áÅзÕèÊÙ§¡ÇèÒ¹Õé

 ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃÍØ»¡Ã³ì
8MBáÃÁ·ÕèµÔ´µÑé§
15 MB¢Í§¾×é¹·ÕèÇèÒ§º¹ÎÒÃì´Ôʤì

áÅéÇ¡çŧ·ÐàºÕ¹¹Ô´æ˹èÍÂæ
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: tom789 Date: ѹ¹ 01, 2006, 09:03:36 PM
ãªéÂѧã§ÅФÃѺ ªèÇÂ͸ԺÒÂãËéÅÐàÍÕ´·Õ ;) ;)
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: NewweN Date: ѹ¹ 01, 2006, 09:57:18 PM
¤ÅéÒ Unix àŹзèÒ¹  Smiley
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: vava Date: Ȩԡ¹ 15, 2006, 07:22:11 PM
âËÅ´ä»áÅéÇ ãªéäÁèà»ç¹¤ÃѺ
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: file Date: Ҥ 12, 2007, 10:39:28 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ   :c_laugh:
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: rag Date: Ҥ 13, 2007, 12:24:23 AM
˹èǧà¤Ã×èͧËÃ×Í»èÒǤѺ·èÒ¹ ÍÂÒ¡ÃÙéÍèФѺ
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: tM Date: Ҥ 13, 2007, 03:58:12 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ·èÒ¹ ¹èÒãªéÁÒ¡àäÃѺ áµè¡´»ØèÁ F9 ¹ÕèÁÒ¹ Thaicp ¹Ô Smiley
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: crossbone3sp Date: Ҥ 13, 2007, 10:19:09 AM
Âѧ à»ç¹ Beta  ÍÂÙèàÅ ¹Ô ¤ÃѺ
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: jojpx Date: Ҥ 24, 2007, 04:09:18 PM
¨ÐÅͧ´Ù¤Ñº¼Á

Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: Fataonline Date: Ҿѹ 02, 2007, 11:34:50 AM
¹èÒãªé´Õ¤ÃѺ  *-* emoticon58
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: CRG Date: Ҿѹ 02, 2007, 12:07:48 PM
 :Smiley
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: korn5879 Date: Ҿѹ 13, 2007, 07:49:33 AM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ   
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: gpcom Date: Ҿѹ 13, 2007, 10:49:00 AM
à¤Ã×èͧ¼ÁÃǹàÅÂ Å§ä» ´¡ÕèÂǡѺÍÐääÃѺ :'( :'( :'( :'(
Re: ÁÒáµè§ Windows ãËéÊÇ´éÇ True Launch Bar By: korn5879 Date: չҤ 05, 2007, 07:06:47 AM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ   

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve