มารูจัก Network ให้มากขึ้นกว่าเดิมพื้นฐานธรรมดาจนขั้นสูงและการแก้ปัญหา

<< < (2/9) > >>

ZealKung:
StepSix
การใช้คำสั่ง Netstatรูปที่ 10 แสดงสถานะ การทำงานของโปรโตคอล TCP

      Netstat เป็นคำสั่งที่ดีที่สุด คำสั่งหนึ่ง ที่ใช้เพื่อ Troubleshooting หาจุดบกพร่องในระดับ ชั้นเครือข่ายและ Transport ด้วยคำสั่งนี้ Netstat จะแสดงสถิติการทำงานของเครือข่าย และโปรโตคอลบนเครื่องของท่านได้อย่างชาญฉลาด และด้วยความรู้พื้นฐานของ TCP/IP ท่านสามารถใช้ Netstat เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอลต่างๆ ดังต่อไปนี้ :D

 -โปรโตคอล IP
 -โปรโตคอล ICMP
 -โปรโตคอล UDP

การใช้ Netstat เพื่อแสดงสถานะ การทำงานของ IP

   เมื่อใดที่ท่านต้องการดูสถานะ การทำงานของ IP ในกรณีที่ท่านสงสัยว่า เป็นปัญหาในระดับชั้น Network ท่านสามารถใช้คำสั่ง Netstat -s - p ip จะปรากฏ หน้าจอดังนี้รูปที่ 11 แสดงสถิติการทำงานของ IP Protocol

   จากรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ได้รับ Packet เข้ามาจำนวน 4 โดยมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Address เพียง 3 เท่านั้น แต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับ การระวังไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ Header ของ IP Packet ซึ่งปกติจะต้องมีค่าเป็น ศูนย์ นั่นคือไม่มีความผิดพลาด นอกจากนี้ ในภาพ ยังแสดงให้เห็นว่า Received Packet Discarded มีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งแสดงว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ Packet เกิดขึ้น โดย Packet ที่ได้รับเข้ามาทั้งหมด ได้ถูกจัดส่งขึ้นไปที่ระดับชั้น Transport โดยดูจากหัวข้อ Received packet Delivered มีค่าเท่ากับ Packet Received

   นอกจากนี้ หัวข้ออื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึงการทำงานของ IP ในระดับชั้น Network ซึ่งในที่นี้ ยังไม่ขอกล่าวถึง เนื่องจากต้องการเน้นเรื่อง Troubleshooting มากกว่า :)

การใช้ Netstat เพื่อตรวจสอบสถานะ การทำงานของโปรโตคอล UDP

   โปรโตคอล UDP มีบทบาทการทำงานที่สำคัญ จะเป็นรองก็แต่ TCP เท่านั้น การทำงานของ UDP บนเครือข่ายมีมากมายหลายประการ เช่น การใช้ NetBIOS เพื่อแจ้งชื่อ รวมทั้งเบอร์ ให้แก่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Workgroup เดียวกัน หรือเครือข่ายเดียวกัน ต่างก็ใช้ UDP เป็นผู้ ส่งข่าวสารภายใต้ TCP/IP นอกจากนี้ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการขอและแจก IP แก่บรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ต่างก็ใช้ UDP เช่นเดียวกัน

   ท่านสามารถใช้คำสั่ง Netstat - s -p udp เพื่อตรวจสอบข่าวสารดังนี้รูปที่ 12 แสดงการใช้ Netstat เพื่อแสดงสถานะ การทำงานของ โปรโตคอล UDP

   จากรูปที่ 12 แสดงให้เห็นว่า Netstat แสดงให้เห็นปริมาณของ Packet หรือ Datagram ที่ได้รับว่ามีปริมาณ เท่าใด รวมทั้งมีข้อผิดพลาดอย่างไร ท่านสามารถใช้คำสั่งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการแจก IP Address ท่านสามารถใช้คำสั่งนี้ตรวจสอบดู ว่า มีการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ DHCP Server นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบดู ในกรณีที่ ท่านไม่สามารถ Browse ดูรายชื่อคอมพิวเตอร์บน Workgroup เดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจาก UDP หรือ NetBIOS ทำงานบกพร่อง อย่างใดอย่างหนึ่ง

การใช้คำสั่ง Netstat เพื่อตรวจสอบดู หมายเลข Port รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ติดต่อเข้ามา รวมทั้งสถานะ การทำงาน ของ Port และระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันรูปที่ 13 แสดงสถานะ การทำงานของ Port และเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล TCP

   ในกรณีที่มีผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับเครื่องของท่านได้ ท่านสามารถใช้คำสั่ง Netstat - a -n เพื่อตรวจสอบดูชื่อของคอมพิวเตอร์หรือ IP Address ที่ติดต่อเข้ามา รวมทั้งสถานะของการเชื่อมต่อ คราวนี้ เรามาสมมตว่า ได้ใช้ Netstat และเห็นชื่อของคอมพิวเตอร์ ที่กำลังติดต่อเข้ามาแต่สำเร็จ ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ท่านสามารถใช้ หน้าจอนี้ เพื่อดูว่า สถานะ การเชื่อมต่อเป็นอย่างไร? หากเชื่อมต่อได้จริง ท่านควรเห็น State มีค่าเป็น Established หากติดต่อไม่ได้ ท่านอาจเห็น State เป็น Listening หรือ Time_Wait อย่างใดอย่างหนึ่ง การเกิด State ในลักษณะนี้ ให้ท่านสังเกตดู เลขหมายของ Port ที่อยู่ท้ายของ IP Address ที่ติดต่อเข้ามา (หัวข้อ Foreign Address) และดูหมายเลข Port ที่ Local Address ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ Port ไม่ได้เปิดไว้ ให้บริการ หรือการสถาปนาการเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องนี้ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไม่บรรลุความสำเร็จ

   สำหรับเครื่องที่ติดตั้ง Linux หรือ UNIX ให้ใช้ Netstat - l แทน  ;)รูปที่ 14 แสดงสถานะ การทำงานของโปรโตคอล TCP

จากรูปที่ 14 แสดงให้เห็นว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หลายประการ จากการติดต่อกันด้วย โปรโตคอล TCP มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

   -Failed Connection Attempts - เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่า มีความพยายามของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หรือเครื่องของเราเอง ในอันที่จะสถาปนาการเชื่อมต่อ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 1 ครั้ง ซึ่งในครั้งนั้น อาจเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ่นว่าไม่สามารถติดต่อกับท่านก็เป็นได้

   -Reset Connection - เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่า มีการปฏิเสธการเข้ามาขอใช้บริการจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือท่านพยายามที่จะสถาปนาการเชื่อมต่อ และขอใช้บริการ Services บางรายการจาก Host ปลายทาง แต่ได้รับการปฏิเสธ
 -ในกรณีที่ท่านพยายามจะ Down Load ข้อมูลข่าวสารจาก Host ปลายทาง แต่หยุดค้างระหว่างทาง ท่านสามารถตรวจสอบดูค่า Segment Send และ Segment

   -Received โดยใช้คำสั่ง netstat - s -n 5 -p tcp และสังเกตว่า ทุกครั้งที่หน้าจอเปลี่ยนแปลง ค่าของ Segment Sent จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนค่า Segment Received จะเพิ่มขึ้นมาก หากไม่เป็นเช่นนั้น เช่น ค่า Segment Sent เพิ่มขึ้น แต่ค่า Segment Received มีค่าคงที่แสดงว่า Host ปลายทางไม่ทำงาน และถ้าหากว่า ค่า Segment Sent ไม่เพิ่มขึ้น ก็แสดงว่า เครื่องของท่านมีปัญหาอย่างแน่นอน
 -นอกจากนี้ ให้สังเกตดูที่สถานการณ์เชื่อมต่อ ควรเป็น Established

การใช้คำสั่ง Netstat เพื่อตรวจสอบดู การทำงานของโปรโตคอล ICMP

   ICMP เป็นโปรโตคอลที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายหลายประการ เช่น การนำพาข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ทำงานของ Host กับ Host Router กับ Host รวมทั้ง Router กับ Router ด้วยกัน โดยมีการใช้ ICMP ที่อยู่ภายในเครื่องหรือ Router ทำหน้าที่แจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น กลับไปยังต้นทาง ที่ส่งข่าวสาร เพื่อ Ping ดูกัน นอกเหนือไปจากการรายงานความผิดพลาดแล้ว ยังมีการนำเอา ICMP มาใช้งานเพื่อตรวจสอบและร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายปลายทาง ที่กำหนดไว้ได้ เช่นเดียวกันรูปที่ 15 แสดงสถานการณ์ทำงานของ ICMP

ต่อไปนี้ เป็นประเภทการรายงานความผิดพลาดโดย ICMP ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงประเภทการรายงานความผิดพลาดของ ICMP  ;)จากรูปที่ 15 ท่านจะเห็นว่า การใช้คำสั่ง Netstat -s -p icmp จะสามารถรายงานสถานการณ์ทำงานของ เครือข่าย หรือ เครื่องลูกข่าย รวมทั้ง Router ได้ ตัวอย่าง เช่น Destination Unreachable จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งจำนวนครั้งของ Datagram ที่ใช้เวลาในการเดินทาง ไปหรือกลับ มากเกินไป ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงระยะทาง รวมทั้งปัญหา Delay บนเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

   นอกจากท่านสามารถใช้ Netstat เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของโปรโตคอลต่างๆ แล้ว ท่านยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบดู Routing Table ของเครื่องได้อีกด้วยรูปที่ 16 แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Routing Table โดย คำสั่ง Netstat -r

   รูปที่ 16 แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ เส้นทาง ที่ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ สามารถมองเห็น เช่น ระยะทางการสื่อสารระหว่าง เครื่องนี้ กับเครื่องที่ใช้ IP เบอร์ 203.149.35.231 อยู่ห่างกันมาถึง 50 Hops เป็นต้น อย่างไรก็ดี การใช้คำสั่ง Netstat -r ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การ Troubleshooting ระบบเครือข่าย มากนัก ดังนั้น จึงไม่เน้นคำสั่งนี้

ZealKung:
StepSeven
การใช้คำสั่ง Tracert

      คำสั่ง Tracert เป็นคำสั่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถ ติดตามดูเส้นทางการเชื่อมต่อของ Router ไปยังจุดหมายปลายทาง ท่านสามารถใช้คำสั่ง Tracert เพื่อประเมินว่า Router หรือการเชื่อมต่อบนเส้นทางที่ทอดสู่คอมพิวเตอร์ปลายทางนั้น เกิดปัญหาติดขัดหรือไม่  ???

      การทำงานของ Tracert ได้แก่การ ส่งชุดของ ICMP Echo Request ออกไป ในการร้องขอแต่ละครั้งจะมีการเพิ่มค่า TTL เป็น 1 ค่าเสมอ เมื่อ Router ตัวแรกได้รับข่าวสาร มันจะลดค่า TTL ลงไป 1 ค่า และเมื่อใดที่ค่า TTL บนข่าวสารที่ร้องขอเข้ามาเหลือค่า เป็น 1 ก็หมายความว่าค่า TTL ของ Router จะมีค่าเป็นศูนย์ นั่นคือ จะเกิดปัญหาที่เรียกว่า "Time Exceed " ในลักษณะของข่าวสารปรากฏที่หน้าจอ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอไป คำสั่งของ Tracert มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้  :D

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอที่ใช้ Tracert เพื่อติดตามดูการเชื่อมต่อของเครือข่ายตลอดเส้นทางรูปที่ 18 แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากใช้คำสั่ง Tracert

      จากรูปที่ 18 จะเห็นว่า ลำดับเลขหมาย Hop m 18 และ 19 มีรูปดอกจัน ปรากฏอยู่ มีความหมายว่า Hop ดังกล่าว มีค่า Delay มากเกินไป หรือเกิดปัญหาติดขัด และนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องนี้ ติดต่อกับเครื่องปลายทางได้ช้ามาก  ;)


ZealKung:
StepEight
อาการและปัญหาในระดับ IP หรือ Network

      ต่อไปนี้ เป็นอาการและสาเหตุ ของปัญหาบนเครือข่าย IP  ???

อาการ #1 เครื่องที่มีปัญหาไม่สามารถ Ping เลขหมาย 127.0.0.1 ของตนเองได้   :)

สาเหตุ 1 : Driver ของ TCP/IP หรือ LAN Card ไม่ได้รับการติดตั้งตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย

สาเหตุ 2 : การทำงานของ LAN Card บกพร่อง

สาเหตุ 3 : โปรโตคอล TCP/IP บกพร่อง

อาการ #2 ไม่สามารถ Ping เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ที่อยู่ใน Subnet เดียวกัน  ;)

สาเหตุ 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ไม่ได้ติดตั้งหรือทำงานบนเครือข่าย เช่น ปิดเครื่องไปแล้ว

สาเหตุ 2 : การจัด Configure ให้กับ LAN Card ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 3 : IP Address ไม่ถูกต้อง หรือ ค่า Subnet mask ไม่ถูกต้อง

อาการ # 3 เครื่องที่มีปัญหาไม่สามารถ Ping ไปยังเครื่องอื่นที่อยู่ใน Subnet เดียวกัน   :D

สาเหตุ 1 : เครื่องที่มีปัญหานี้ มีปัญหาการเชื่อมต่อ กับเครือข่าย

สาเหตุ 2 : เครื่องปลายที่กำลัง Ping เข้าไปหาอยู่ ยังไม่ทำงานหรือยังไม่ได้เชื่อมต่อบนเครือข่าย

สาเหตุ 3 : ใช้เลขหมายเบอร์ IP ไม่ถูกต้องขณะทำการ Ping ไปที่เครื่องปลายทาง

อาการ # 4 เครื่องที่มีปัญหาไม่สามารถ Ping ไปที่ Default Gateway หรือ Router   ;D

สาเหตุ 1 : เครื่องที่กำลัง Ping อยู่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

สาเหตุ 2 : IP Address หรือค่า Subnet mask ของเครื่องที่มีปัญหา ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 3 : เบอร์ IP Address ของ Router ที่ใช้ในการ Ping เข้าหา มีค่าไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 4 : การจัด Configure Default Route ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 5 : Ethernet Port ของ Router ไม่ทำงาน หรือกำลัง Down อยู่ รวมทั้งการเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย

สาเหตุ 6 : ปัญหาเกี่ยวกับ DHCP โดยที่ DHCP Server ที่มีหน้าที่แจก IP Address ถูกย้ายไปอยู่ Segment อื่น หรือ เครือข่ายอื่น หรือ DHCP Server แจกเบอร์ IP Address ไม่ถูกต้องออกมา

อาการ #5 เครื่องไม่สามารถ Ping ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่อยู่คนละ Subnet    :o

สาเหตุ 1 : การจัดค่า Configure ของ Default Gateway ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 2 : ไม่มีการติดตั้ง Default Gateway ที่ Router หรือใส่ค่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ชี้ Gateway อย่างถูกต้องบน ตัว Router หรือ Serial Port ของ Router ไม่ทำงาน หรือ LAN Card ที่ทำหน้าที่ เป็นตัวชี้ Gateway ไม่ สามารถทำงานอย่างถูกต้อง

สาเหตุ 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละ Subnet นั้น ไม่ทำงาน

สาเหตุ 4 : Port ของ Ethernet ที่ติดตั้งบน Router ไม่ทำงาน

สาเหตุ 5 : การจัดตั้ง Access List ไม่ถูกต้อง มีการ Block การออกไปสู่นอกเครือข่ายของเครื่องนี้

สาเหตุ 6 : การทำงานของ Router เกิดความบกพร่อง

อาการ #6 เครื่องอื่นๆบนเครือข่าย ไม่สามารถ Ping ไปที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังมีปัญหา    8)

สาเหตุ 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

สาเหตุ 2 : ชื่อของ Host ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 3 : การ Map ชื่อของคอมพิวเตอร์กับ IP Address ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 4 : IP Address ของ DNS Server ไม่ได้รับการจัด Configure อย่างถูกต้อง

สาเหตุ 5 : DNS Server ไม่ทำงาน หรือทำงานผิดพลาด

สาเหตุ 6 : ตารางที่เกี่ยวกับชื่อ Host ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา มีการ Map IP address มาอย่างไม่ถูกต้องรูปที่ 19 แสดงลักษณะการทำงานของ DNS Server หลังจากใช้คำสั่ง nslookupรูปที่ 20 แสดงลักษณะของปัญหาของ DNS Server ที่ไม่สามารถจัดการกับ IP Address และชื่อได้

อาการ #7 เครื่องที่มีปัญหาไม่สามารถ Ping ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละ Subnet ได้   :P

สาเหตุ 1 : ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบการ Ping ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ไม่ทำงาน

สาเหตุ 3 : เบอร์ IP Address ของ DNS Server ไม่ได้รับการจัด Configure อย่างถูกต้อง บนเครื่องที่มีปัญหา

สาเหตุ 4 : DNS Server ไม่ทำงาน

สาเหตุ 5 : ตาราง Host ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ประกอบด้วยชื่อ และ IP Address ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปลายทางที่อยู่คนละ Subnet

สาเหตุ 6 : ค่า IP Address ของ Default Route ไม่ได้รับการจัด Configure อย่างถูกต้อง

อาการ # 8 การเชื่อมต่อขาดช่วงเป็นครั้งเป็นคราว    ::)

สาเหตุ 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังติดต่ออยู่ กำลังทำงานหนัก รวมทั้งมีปัญหาที่เครือข่ายปลายทางทำงานช้า

สาเหตุ 2 : เกิดปัญหา IP Address ชนกัน

สาเหตุ 3 : ปัญหา TCP Connection Timeout เนื่องจากมีปัญหา Delay มากเกินไป

สาเหตุ 4 : ปัญหา เกิดจากการที่มี IP Address แบบ Static และ แบบ Dynamic อยู่ร่วมกัน

อาการ #9 การเชื่อมต่อทาง IP ไม่มีปัญหา แต่ Application ไม่ทำงาน   :-[

สาเหตุ 1 : มีการจัดตั้ง Access List บน Router ที่ Block การวิ่งผ่านของ Application ดังกล่าว

สาเหตุ 2 : Application ไม่ทำงาน

อาการ #10 เครื่องลูกข่ายแบบ Diskless (เครื่องลูกข่ายที่ไม่ได้ติดตั้ง Hard Disk หรือ Floppy Drive) ไม่ทำงาน    :-\

สาเหตุ 1 : ในกรณีที่เชื่อมต่อผ่าน Router มีความเป็นไปได้ที่ Router ได้ ทำการ Block BOOTP Broadcast ไว้ ทำ ให้ เครื่องนี้ ไม่สามารถติดต่อกับ DHCP Server

สาเหตุ 2 : มีการจัดตั้งเพื่อ Block การวิ่งผ่านของโปรโตคอลบางตัว รวมทั้ง BOOTP อย่างไม่ถูกต้อง

อาการ #11 ประสิทธิการทำงานของเครือข่ายภายใต้ TCP/IP ต่ำมาก    :-*

สาเหตุ 1 : การจัดค่า Configure ของ DNS Client ไม่เหมาะสม ทำให้ Client ต้องรอจนกว่า การร้องขอติดต่อกับ DNS Server ในครั้งแรก ให้ Time out เสียก่อน จึงเริ่มอนุญาตให้ติดต่อกับ DNS Server ตัวที่ 2 ได้

สาเหตุ 2 : DNS Server ไม่ได้รับการ จัด Configure ให้ทำ Reverse Lookup อย่างถูกต้อง หรือ DNS Server ไม่ สามารถจัดการให้ Reverse Lookup สามารถทำงานได้ตามปกติ

สาเหตุ 3 : ตารางข้อมูลของ DNS Server ไม่สมบูรณ์ ไม่มีข้อมูลการ Map IP Address กับชื่อที่เกี่ยวข้อง หรือมีแต่ ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ 4 : Switching Hub ทำงานหนักมาก ให้สังเกตดูหลอดไฟ บางดวงกระพริบตลอดเวลา

สาเหตุ 5 : เกิดปัญหา Overload บนเส้นทางที่ TCP โปรโตคอลเดินทางผ่าน

อาการ # 12 บนเครือข่าย TCP/IP มีปัญหาเกี่ยวกับ Retransmission เป็นอย่างมาก    :-X   :'(

สาเหตุ 1 : เครื่องส่ง Packet ไปยังปลายทาง เกิดปัญหา Delay มาก เนื่องจาก เครือข่ายติดขัด รวมทั้ง Switching Hub หรือ Router ทำงานหนักมาก เกินไป ทำให้ การตอบรับ (Acknowledge) ของเครื่องปลายทาง มาช้า เกินไป จนเกิด Time out เป็นเหตุให้มีการ ส่งข้อมูลซ้ำ ๆ หลายครั้ง

สาเหตุ 2 : Packet เกิดความเสียหาย ขณะเดินทางไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะค่า CRC ที่เฟรมข้อมูล เกิดความผิดพลาด ทำให้ เครื่องที่ส่ง Packet ต้องส่งข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

สาเหตุ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับ TCP เกิดความผิดพลาด ทำให้ต้องส่งข้อทูลซ้ำ

สาเหตุ 4 : ชิ้นส่วนของ Packet ที่ผ่านการทำ Fragments มีบางส่วนที่สูญหายไป

สาเหตุ 5 : เกิดปัญหา Overflow ที่เครื่องรับ

สาเหตุ 6 : การตอบรับด้วย Acknowledge ของเครื่องรับ มาช้าเกินไป ทำให้ ต้องส่ง Packet ซ้ำ

ตารางที่ 4 Troubleshooting ปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP
The End
จบแล้ว หวังว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

ToT_Online:
คำสั่งที่ไว้ใช้บน Run และ ดอสนี้ ตอนใช้ระบบเครือข่าย พอจะมีคำสั่งรัยบ้าง นายชื่อรัยนะ เราจะได้เรียกถูก

ZealKung:
อ่านให้ละเอียดละครับบอกไว้หมดแล้ว

ข้าน้อยมีนามว่า D€sper@do

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว