Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Prince of Persia-SKIDROW, ·ÕèÊØ´¢Í§·ÕèÊØ´!!! By: peaw Date: ѹҤ 15, 2008, 10:00:45 AM
Prince of Persia-SKIDROW, ·ÕèÊØ´¢Í§·ÕèÊØ´!!!S  K  i  D  R  O  W
http://prince-of-persia.uk.ubi.com/

-  T H E  L E A D i N G  F O R C E  -

proudly presents
Prince of Persia / Ubisoft

RELEASE DATE : 09-12-2008          PROTECTION : Nothing
GAME TYPE    : Action              DISKS      : 1 DVD

Release Notes:

Transported to a land of myth and legend - The Prince of
Persia finds himself caught up in an epic battle between the
primal forces of good and evil, the God of Light, Ormazd
versus his brother Ahriman, the God of Darkness. He witnesses
the destruction of the legendary Tree of Life - an act which
threatens to plunge the entire world into eternal darkness by
releasing a deadly dark matter, known as the corruption,
across the land.

Compelled to thwart the God of Darkness and his evil minions,
the Prince joins forces with a mysterious protagonist gifted
with magical powers called Elika. Together they embark on a
heroic quest to heal the ravaged landscape of the corruption
that has plagued it and restore peace.

The first episode in a brand-new epic trilogy, Prince of
Persia will deliver masterful storytelling, sprawling
environments and incredible set-piece moments in an experience
rivaling the best blockbuster Hollywood movies.

Install Notes:

1. Unpack release
2. Mount image or burn it
3. Install game
4. Play the game

Early gift from your firends in Skid Row

Merry Christmas

Greetings:

Salutes to our old Amiga friends from:

FAIRLIGHT - RAZOR 1911 - VISION FACTORY - PARADOX - QUARTEX
DCS - CRYSTAL - ZENITH - ACCESSSION - ALPHA FLIGHT - PRODIGY
THE COMPANY - LEGEND - TRSI - ORACLE - ANTHROX - CLASSIC

Salutes to our new friends in:

0x0007 - UNLEASHED - TiNYiSO - BREWERS - RELOADED - ENiGMA
FAIRLIGHT - AVENGED - ADDONiA - HATRED - DAWN

Logo and layout by: Eboy/SAE
Last updated 21/07/2007 by XXX

Cool Intro:
http://prince-of-persia.uk.ubi.com/intro/i...x.php?page=home

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*ËÁÒÂà赯 : ÍèÒ¹¢é͵¡Å§¡è͹âËÅ´..
1. äÁèÃѺ»ÃСѹä¿Åì ä¿ÅìàÊÕÂÍÒ¨¨ÐäÁèä´éÁÒá¡éä¢ãËé
     à¾ÃÒÐä¿Åì·Õè upload ¹Ñé¹ÍÂÙ躹à¤Ã×èͧ Colo
     ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃËÁعàÇÕ¹áÅÐà»ÅÕè¹ä¿ÅìºèÍÂà¾ÃÒзÃѾÂÒ¡ÃÁÕÍÂèÒ§¨Ó¡Ñ´...
2. ä¿Åì·Ø¡ä¿ÅìäÁèä´éÃѺ¡ÒõÃǨÊͺáµèÍÂèÒ§ã´..
     ã¹·Õè¹Õé¼Áà»ç¹á¤èµÑÇ¡Åҧ㹡Òýҡä¿Åì¢Öé¹àÇçº
     áÅйÓÁÒâ¾ÊäÁèÁÕÊèǹÃÙéàËç¹áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñé§ÊÔé¹
3. áµèÅÐ part ÊÒÁÒöâËÅ´·´á·¹¡Ñ¹ä´éäÁèÇèҨФ¹ÅÐàÇ纽ҡä¿Åì¡çµÒÁ...
4. ÊÒÁÒö¹Ó link ä»à¼Âá¾Ãèä´éáµè¢Í§ãËé ·èÒ¹ãËéà¤Ã´Ôµ¡Ñ¹´éǹêÒ...¢Íº¤Ø³
5. ËÒ¡ªÍºã¹¼Å§Ò¹ãËé + à¾ÔèÁà»ç¹¡ÓÅѧã¨ËÃ×ÍäÁè¡ç¢Íº¤Ø³à¾Õ§àÅ硹éÍ¡ç¾Íã¨áÅéÇ...
6. ËÒ¡ä¿Åì·ÕèÁÕãËéâËÅ´äÁè¶Ù¡ã¨ä¿ÅìàÊÕÂËÃ×ÍÁѹà»Ô´äÁèä´é..
    ÍÂÒ¡¨Ð¢Íá¹Ð¹ÓãËé仫×éÍà¾×èͨÐä´éä¿Åì·ÕèÁդسÀÒ¾á¹è¹Í¹...
7. ¼ÁäÁèãªè·ÕèÃкÒÂÍÒÃÁ³ì¢Í§ã¤ÃäÁèãªè¾Íä¿ÅìäÁè´Õ pm ÁÒ´èÒ
    mail ÁÒÇèÒ...ËÒ¡¤Ô´ÇèҢͧ¼ÁËèÇÂàªÔ­à¨éÒÍ×è¹...
8. à˵ØÇèÒ·ÓäÁ¶Ö§àÅ×Í¡·Õè¨Ð upload ä»àÇ纵èÒ§»ÃÐà·Èà¾ÃÒÐä¿ÅìÁѹäÁèËÁ´ÍÒÂØä§
    àÇçºä·ÂÁÒ¡ÊØ´à´×͹à´ÕÂÇ¡çËÁ´¶éÒäÁèÁÕ¡ÒÃâËÅ´!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Credit : http://www.itmoamun.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site : megaupload
Download link:
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
Part 61 - Part 62 - Part 63 - Part 64 - Part 65 - Part 66 - Part 67 - Part 68 - Part 69 - Part 70
Part 71 - Part 72 - Part 73 - Part 74 - Part 75 - Part 76 - Part 77 - Part 78
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  sendspace
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
Part 61 - Part 62 - Part 63 - Part 64 - Part 65 - Part 66 - Part 67 - Part 68 - Part 69 - Part 70
Part 71 - Part 72 - Part 73 - Part 74 - Part 75 - Part 76 - Part 77 - Part 78
------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  upchill
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
Part 61 - Part 62 - Part 63 - Part 64 - Part 65 - Part 66 - Part 67 - Part 68 - Part 69 - Part 70
Part 71 - Part 72 - Part 73 - Part 74 - Part 75 - Part 76 - Part 77 - Part 78
------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  Depositfiles
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57 - Part 58 - Part 59 - Part 60
Part 61 - Part 62 - Part 63 - Part 64 - Part 65 - Part 66 - Part 67 - Part 68 - Part 69 - Part 70
Part 71 - Part 72 - Part 73 - Part 74 - Part 75 - Part 76 - Part 77 - Part 78
=====================================================
ITMoaMun.Com : ´Ñ¹¤èÍÂæ ´Ñ¹äÁèÁѹ ¶éÒÍÂÒ¡ãËéÁѹµéͧ ´Ñ¹áÃ§æ  !!
=====================================================
Re: Prince of Persia-SKIDROW, ·ÕèÊØ´¢Í§·ÕèÊØ´!!! By: kulnite4 Date: ѹҤ 15, 2008, 01:10:11 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: Prince of Persia-SKIDROW, ·ÕèÊØ´¢Í§·ÕèÊØ´!!! By: yakop Date: ѹҤ 24, 2008, 01:41:51 AM
oho àà¨èÁÁÒ¡ ... Kiss

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve