Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Boilsoft Video Splitter 5.01 + Serial (ãªéµÑ´ä¿Åì media ·Ø¡ª¹Ô´) By: Namebank Date: Ҿѹ 28, 2009, 06:56:23 PM

â»Ãá¡ÃÁµÑ´ä¿ÅìÁÕà´Õ ·Ø¡ª¹Ô´
Features:

* Direct stream cut  without re-encode.
* Support split AVI  Divx  MPEG-4 video files
* Support split MPEG-1  MPEG-2  VOB video files.
* Support split ASF  WMV  WMA files
* Support split Real Media(.rm  .rmvb)
* Support split MP4(.mp4  .m4a) file
* Support split 3GP(.3gp  3g2) file
* Support split VCD (.dat) file
* Support split AC3 file
* Support large video file  even large then 2GB.
* Very fast and without any quality loss.
* Very User-friendly interface.

á»Å§ä¿Åì µÑ´µèÍ VDO ´éÇ Boilsoft Video Splitter v5.01
µÑ´µèÍ VDO ÍÍ¡à»ç¹Êèǹ æ â»Ãá¡ÃÁãªé§Ò¹§èÒÂ
á»Å§ä¿Åìä´éàÃçÇ àªè¹¨Ò¡ ä¿Åì DAT à»ç¹ mpg
Åͧãªé¡Ñ¹´Ù ÁÕ Serial ãËéàÃÕºÃéÍÂáÅéÇDownload : http://linkbee.com/G4ZK
Re: Boilsoft Video Splitter 5.01 + Serial (ãªéµÑ´ä¿Åì media ·Ø¡ª¹Ô´) By: Nub Date: áҤ 27, 2009, 04:15:08 AM
thak
Re: Boilsoft Video Splitter 5.01 + Serial (ãªéµÑ´ä¿Åì media ·Ø¡ª¹Ô´) By: pankfoun Date: չҤ 19, 2010, 11:41:02 AM
.ooo thank you.

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve