Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: peaw Date: չҤ 09, 2009, 01:24:20 PM
Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã


Features

  * All-in-one solution: more than 90 popular programs supported!
          You don t have to buy/use different password recovery tools. Recovered information can sometimes help you to remind passwords from the unsupported by MPR programs.
  * All passwords are recovered automatically and instantly!
  * Shows passwords hidden behind asterisks
  * Deletes stored passwords on request
          Many applications do not delete sensitive data after being uninstalled. It can compromise computer security. Multi Password Recovery is able to delete stored and lost passwords.
  * Password audit (tests saved passwords on vulnerabilities)
          Studies of production computer systems have consistently shown that a large fraction of all user-chosen passwords are readily guessed automatically. MPR will show what passwords are vulnerable to brute force and dictionary attacks. It may help to greatly improve overall users  online security.
  * Supports plugins
          Multi Password Recovery features can be extended using third party plugins.
  * Copies SAM file
          The Security Accounts Manager (SAM) is a database stored as a registry file in Windows NT  Windows 2000  and later versions of Windows. It stores users  passwords in a hashed format (in an LM hash and an NTLM hash). It s impossible to copy SAM file using standard methods. MPR allows you to dump SAM file for later processing with alternative software.
  * Reads blocked files
          Some applications open files with exclusive access rights  these files can t be read while program is running. MPR is able to process such types of files.
  * Saves reports with recovered passwords into a file
          Saved reports allow you to backup the passwords. Reports can be also password-protected in a secure manner.
  * Built-in wizard for advanced decryption
          Wizard gives you a possibility for selecting password files manually  because sometimes MPR can t find them  such files can be stored on external drives.
  * Password generator
          Built-in password generator can create new secure passwords.
  * Works on Windows 95  98/Me  2000  2003  XP  Vista
  * Multi-lingual interface
          English  Russian  Ukrainian  Belorussian  Dutch  German  Hungarian  Simplified Chinese  Spanish  Slovak  Romanian  Indonesian

Supports decryption for the following applications:

FTP clients

  * Windows/Total Commander 4.x  6.x
  * FAR Manager 1.6x  1.7x
  * WS_FTP 5  6  7  8  9 Home/Pro  2007
  * CuteFTP Home/Pro (mostly all versions)
  * FlashFXP 1.x-3.x
  * FileZilla 2.x
  * FTP Commander Pro/Deluxe (mostly all versions)
  * FTP Navigator (mostly all versions)
  * BulletProof FTP Client 1.x  2.x
  * SmartFTP 1.x  2.x
  * TurboFTP 5
  * FFFTP 1.x
  * CoffeeCup FTP 3.x
  * Core FTP 2.x
  * FTPExplorer 7.x
  * Frigate3 FTP 3.x
  * UltraFXP 1.x
  * FTPRush 1.x
  * SecureFX (mostly all versions)
  * Web Site Publisher 2.1.0
  * BitKinex 3.0.8

E-mail clients

  * Outlook Express 6.0
  * Outlook 2000 (MSO 2000)  2002 (MSO XP)  2003 (MSO .NET)
  * Mozilla Thunderbird 1.0  1.5.x
  * The Bat! v. 1.x  2.x  3.x
  * Becky 2.x
  * Eudora/Eudora Light (mostly all versions)
  * Gmail Notifier (mostly all versions)
  * Mail.Ru Agent 4.x
  * Opera Email Client
  * IncrediMail (mostly all versions)
  * Group Mail Free (mostly all versions)
  * Vypress Auvis 2.x
  * PocoMail 3.x  4.x
  * Forte Agent 3.x
  * iScribe/nScribe 1.x
  * POP Peeper 3.x
  * Mail Commander 8.x

Browsers

  * Opera 6.x  7.x  8.x  9.x
  * Mozilla Browser 1.7.x
  * Internet Explorer 4  5  6  7
  * Mozilla Firefox (mostly all versions)
  * Google Chrome 1.0
  * Apple Safari 3.2

Dialers

  * Windows Remote Access Service (RAS)  VPN and Dial-up passwords
  * EType Dialer 1.x
  * MuxaSoft Dialer 3.0  4.0  4.1
  * FlexibleSoft Dialer 2.x-4.x
  * Advanced Dialer 2.x
  * Dialer Queen 1.x
  * VDialer 3

Download managers

  * Download Master 4  5
  * GetRight 5
  * FlashGet (JetCar) 1.6  1.71  1.8
  * Internet Download Accelerator 5

Instant messengers

  * QIP 2005a
  * Miranda IM 0.2.x  0.3.x  0.4.x  0.5.x  0.6
  * ICQ 99b-2003b  Lite 4  Lite 5
  * MSN Messenger 1.x-7.x
  * Windows Messenger
  * Yahoo! Messenger 3.x-6.x
  * &RQ 0.9
  * Trillian 0.x  2  3
  * AOL Instant Messenger (older versions)
  * GAIM 1.x
  * Odigo 4
  * IM2 (Messenger 2) 1.5.x
  * SIM 0.9
  * Google Talk (mostly all versions)
  * PSI (mostly all versions)
  * Faim 0.1
  * Windows Live Messenger
  * Paltalk (mostly all versions)
  * Excite Private Messenger 1.x
  * Gizmo Project (mostly all versions)
  * Pidgin (mostly all versions)
  * MySpaceIM 1.0
  * Pandion 2.5
  * QIP.Online (mostly all versions)
  * JAJC (Just Another Jabber Client) (mostly all versions)
  * Digsby (build 19635)

Other

  * Registration key from Win2k & XP
  * ClubTimer 2.2-2.7
  * Punto Switcher 2.5-2.9
  * WinVNC 3.x
  * Screen Saver Win9x
  * ASP.NET Account
  * Remote Desktop Connection
  * The Bee 1.x
  * FreeCall 3.x
  * CamFrog 3.x
  * PC Remote Control (mostly all versions)
  * UPSMon 2.8
  * Cisco VPN Client 5
  * Microsoft Access .mdb password recovery
  * Windows Cached Credentials (.NET Passport  Domain and Network passwords)
  * Windows 9x Cached Network passwords
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*ËÁÒÂà赯 : ÍèÒ¹¢é͵¡Å§¡è͹âËÅ´..
1. äÁèÃѺ»ÃСѹä¿Åì ä¿ÅìàÊÕÂÍÒ¨¨ÐäÁèä´éÁÒá¡éä¢ãËé
     à¾ÃÒÐä¿Åì·Õè upload ¹Ñé¹ÍÂÙ躹à¤Ã×èͧ Colo
     ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃËÁعàÇÕ¹áÅÐà»ÅÕè¹ä¿ÅìºèÍÂà¾ÃÒзÃѾÂÒ¡ÃÁÕÍÂèÒ§¨Ó¡Ñ´...
2. ä¿Åì·Ø¡ä¿ÅìäÁèä´éÃѺ¡ÒõÃǨÊͺáµèÍÂèÒ§ã´..
     ã¹·Õè¹Õé¼Áà»ç¹á¤èµÑÇ¡Åҧ㹡Òýҡä¿Åì¢Öé¹àÇçº
     áÅйÓÁÒâ¾ÊäÁèÁÕÊèǹÃÙéàËç¹áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñé§ÊÔé¹
3. áµèÅÐ part ÊÒÁÒöâËÅ´·´á·¹¡Ñ¹ä´éäÁèÇèҨФ¹ÅÐàÇ纽ҡä¿Åì¡çµÒÁ...
4. ÊÒÁÒö¹Ó link ä»à¼Âá¾Ãèä´éáµè¢Í§ãËé ·èÒ¹ãËéà¤Ã´Ôµ¡Ñ¹´éǹêÒ...¢Íº¤Ø³
5. ËÒ¡ªÍºã¹¼Å§Ò¹ãËé + à¾ÔèÁà»ç¹¡ÓÅѧã¨ËÃ×ÍäÁè¡ç¢Íº¤Ø³à¾Õ§àÅ硹éÍ¡ç¾Íã¨áÅéÇ...
6. ËÒ¡ä¿Åì·ÕèÁÕãËéâËÅ´äÁè¶Ù¡ã¨ä¿ÅìàÊÕÂËÃ×ÍÁѹà»Ô´äÁèä´é..
    ÍÂÒ¡¨Ð¢Íá¹Ð¹ÓãËé仫×éÍà¾×èͨÐä´éä¿Åì·ÕèÁդسÀÒ¾á¹è¹Í¹...
7. ¼ÁäÁèãªè·ÕèÃкÒÂÍÒÃÁ³ì¢Í§ã¤ÃäÁèãªè¾Íä¿ÅìäÁè´Õ pm ÁÒ´èÒ
    mail ÁÒÇèÒ...ËÒ¡¤Ô´ÇèҢͧ¼ÁËèÇÂàªÔ­à¨éÒÍ×è¹...

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Credit : http://www.itmoamun.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Upload Site :  EnterUpload
Download link :
Download Here
=====================================================
ITMoaMun.Com : ´Ñ¹¤èÍÂæ ´Ñ¹äÁèÁѹ ¶éÒÍÂÒ¡ãËéÁѹµéͧ ´Ñ¹áÃ§æ  !!
=====================================================
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: bitong101010 Date: չҤ 09, 2009, 04:15:59 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ 017
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: m_oan Date: ¹ 12, 2009, 11:01:58 AM
á¨èÁ 037
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: itim2101 Date: ¹ 12, 2009, 11:48:37 AM
¢Íº¤Ø§¤Ñº
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: tone1973 Date: Ҥ 10, 2009, 08:01:19 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: MokyToo Date: Ҥ 20, 2010, 01:58:35 PM
¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: nongmjucmu Date: ԧҤ 06, 2011, 06:58:23 PM
good
Re: Multi Password Recovery 1.1.3 Portable àÍÒä»àÊÕº·Õèä˹ àÊÃç¨â¨Ã By: FreeRIP Date: ԧҤ 27, 2011, 02:35:59 AM
¢Íº¤Ø¹¹¤Ñººººººººººººººººººº

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve