Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
[PC] Mini Ninjas-RELOADED [ + CRACK ONLY-RELOADED ] By: peaw Date: Ҥ 03, 2009, 11:13:48 AM
 [PC] Mini Ninjas-RELOADED [ + CRACK ONLY-RELOADED ]Mini ninjas Gameplay Video 2

Mini Ninjas - Hiro Gameplay Video

***ÍèÒ¹¡è͹âËÅ´¹Ð¤ÃѺ¼Á***

ÊèǹµÑÇáÅéǼÁäÁèä´éàÅè¹à¡Á PC ¹Ð¤ÃѺ à¾×è͹ææ âËÅ´ä»àÅè¹ä´éËÃ×ÍäÁèä´é ¡çºÍ¡¡Ñ¹´éǹФÃѺ¼Á à¾ÃÒмÁäÁèä´éâËÅ´¡ÅѺÁÒÅͧ¹Ð¤ÃѺMini Ninjas (c) EIDOS Interactive

09/2009: RELEASE.DATE .. PROTECTION: Securom
1: DISC(S) .. GAME.TYPE: Action Adventure


Your name is Hiro, and you are the last Ninja that anyone would expect to
save the world. Yet that is exactly what you are called to do when an Evil
Samurai Warlord hatches a plan bent on total world domination. Armed with
authentic ninja weapons and powerful spells, Hiro must lead his small band
of Mini Ninjas on an exciting journey to battle the magical army of twisted
Samurai. Play as one of 6 mini ninjas as you ride the rapids of the Great
Central River, walk into the heart of the Lost Volcano and finally confront
the Samurai Warlord in his Evil Fortress of Doom, restoring the balance of
nature to the world

Features :

Mini Ninjas is a game that combines furious action with stealth and
exploration for an experience that appeals to a wide audience across age
groups and preferences. It s an action-adventure with a strong focus on
allowing the player freedom to explore the world and has the depth to
allow for very varied gameplay and approaches to getting through the game

1. Unrar
2. Burn or mount the image
3. Install the game
4. Copy the crack from the included Crack folder to your installation dir
5. Play the game
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!***Mini Ninjas CRACK ONLY-RELOADED***

This is for people that downloaded Mini Ninjas EMUDVD-Unleashed //
1. Unrar.
2. Burn or mount the image.
3. Install the game.
4. Copy the crack to your installation dir
5. Play the game.


Minimum System :

Processor: Intel Pentium 4 3.2Ghz / AMD Athlon64 3200+
Display Card!: ATI Radeon X1300 128MB / NVIDIA GeForce 6600 128MB
Memory: 512MB
Free Disk Space: 5GB
Operating System: Windows XP / Vista
------

Recommended System :

Processor: AMD Athlon64 X2 /  Intel Core 2 Duo
Display Card!: ATI Radeon X1300 512MB / NVIDIA GeForce 6600 512MB
Memory: 1024MB
Free Disk Space: 5GB
Operating System: Windows XP / Vista
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*ËÁÒÂà赯 : ÍèÒ¹¢é͵¡Å§¡è͹âËÅ´..
1. äÁèÃѺ»ÃСѹä¿Åì ä¿ÅìàÊÕÂÍÒ¨¨ÐäÁèä´éÁÒá¡éä¢ãËé
     à¾ÃÒÐä¿Åì·Õè upload ¹Ñé¹ÍÂÙ躹à¤Ã×èͧ Colo
     ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃËÁعàÇÕ¹áÅÐà»ÅÕè¹ä¿ÅìºèÍÂà¾ÃÒзÃѾÂÒ¡ÃÁÕÍÂèÒ§¨Ó¡Ñ´...
2. ä¿Åì·Ø¡ä¿ÅìäÁèä´éÃѺ¡ÒõÃǨÊͺáµèÍÂèÒ§ã´..
     ã¹·Õè¹Õé¼Áà»ç¹á¤èµÑÇ¡Åҧ㹡Òýҡä¿Åì¢Öé¹àÇçº
     áÅйÓÁÒâ¾ÊäÁèÁÕÊèǹÃÙéàËç¹áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñé§ÊÔé¹
3. áµèÅÐ part ÊÒÁÒöâËÅ´·´á·¹¡Ñ¹ä´éäÁèÇèҨФ¹ÅÐàÇ纽ҡä¿Åì¡çµÒÁ...
4. ÊÒÁÒö¹Ó link ä»à¼Âá¾Ãèä´éáµè¢Í§ãËé ·èÒ¹ãËéà¤Ã´Ôµ¡Ñ¹´éǹêÒ...¢Íº¤Ø³
5. ËÒ¡ªÍºã¹¼Å§Ò¹ãËé + à¾ÔèÁà»ç¹¡ÓÅѧã¨ËÃ×ÍäÁè¡ç¢Íº¤Ø³à¾Õ§àÅ硹éÍ¡ç¾Íã¨áÅéÇ...
6. ËÒ¡ä¿Åì·ÕèÁÕãËéâËÅ´äÁè¶Ù¡ã¨ä¿ÅìàÊÕÂËÃ×ÍÁѹà»Ô´äÁèä´é..
    ÍÂÒ¡¨Ð¢Íá¹Ð¹ÓãËé仫×éÍà¾×èͨÐä´éä¿Åì·ÕèÁդسÀÒ¾á¹è¹Í¹...
7. ¼ÁäÁèãªè·ÕèÃкÒÂÍÒÃÁ³ì¢Í§ã¤ÃäÁèãªè¾Íä¿ÅìäÁè´Õ pm ÁÒ´èÒ
    mail ÁÒÇèÒ...ËÒ¡¤Ô´ÇèҢͧ¼ÁËèÇÂàªÔ­à¨éÒÍ×è¹...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  SandSpace
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57
------------------------------------------------------------------------------------------------
Upload Site :  Megaupload
Download link :
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10
Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15 - Part 16 - Part 17 - Part 18 - Part 19 - Part 20
Part 21 - Part 22 - Part 23 - Part 24 - Part 25 - Part 26 - Part 27 - Part 28 - Part 29 - Part 30
Part 31 - Part 32 - Part 33 - Part 34 - Part 35 - Part 36 - Part 37 - Part 38 - Part 39 - Part 40
Part 41 - Part 42 - Part 43 - Part 44 - Part 45 - Part 46 - Part 47 - Part 48 - Part 49 - Part 50
Part 51 - Part 52 - Part 53 - Part 54 - Part 55 - Part 56 - Part 57
=====================================================
ITMoaMun.Com : ´Ñ¹¤èÍÂæ ´Ñ¹äÁèÁѹ ¶éÒÍÂÒ¡ãËéÁѹµéͧ ´Ñ¹áÃ§æ  !!
=====================================================
Re: [PC] Mini Ninjas-RELOADED [ + CRACK ONLY-RELOADED ] By: punnet Date: Ҥ 03, 2009, 01:21:16 PM
âË ä¿Åìà¾ÕºàÅ áµè¡ç thank uuuuu

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve