Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
iTunes 9.2.1 ¿Ñ§à¾Å§¡çà´è¹ ´Ù˹ѧ¡çá¨èÁ - Ãͤس¹ÓÁѹä»ÊÑÁ¼ÑÊÁÒáç᫧ Media By: playnewstop Date: áҤ 24, 2010, 02:00:48 AM
iTunes 9.2.1 â»Ãá¡ÃÁÊÒþѴ»ÃÐ⪹ì¨Ò¡ Apple ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔè§ÊÓËÃѺà¤Ã×èͧàÅè¹ MP3 ÃØè¹ iPod áÁéáµèÁ×Ͷ×Í iPhone ¡çµéͧãªéâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé㹡ÒõԴµèÍÊ×èÍÊÒáѺ¤ÍÁ¾ì â´Â iTunes ¨Ð·Ó˹éÒ·Õè㹡ÒÃÍѾâËÅ´à¾Å§¨Ò¡¤ÍÁ¾ìŧ价Õè iPod/iPhone áÅЪèÇÂźà¾Å§ ·ÓÃÒ¡ÒÃà¾Å§ ´Ö§ÀÒ¾»ÃСͺà¾Å§ ÍÕ¡·Ñé§ÂѧªèÇÂÍѾഷà¿ÔÁáÇÃìãËé¡Ñº iPod/iPhone ä´é´éǤÃѺ ËÃ×Í·èÒ¹·ÕèäÁèÁÕ iPod/iPhone ¡çÊÒÁÒöãªéâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé㹡ÒôÙ˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ ä´é´éǤÃѺ


iTunes lets you create your own personal digital music library, allowing you to manage and play your music collection with drag-and-drop simplicity. iTunes, the software part of the equation that lets you pack 7,500 songs in your pocket, automatically synchronizes with the sensational new iPod at high speeds over FireWire. iTunes gives you the ability to generate dynamic Smart Playlists that reflect your preferences and listening habits. With iTunes it’s easy to create CDs that play back on in your car, your home stereo, Macs and on Windows-based PCs. iTunes 4 adds the ability to share music among your Macs, play and encode AAC files, and view album art.

http://upload.tc/download/60372/itunessetup_2.rar.html


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve