Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
SmartDraw 2010.11 - ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ·Óá¼è¹ªÒÃì¨ Í×è¹ ÊÓËÃѺ㹸ØáԨ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÙ»ÍÕ¡ By: playnewstop Date: ԧҤ 07, 2010, 04:21:35 PM
 SmartDraw 2010.11 | 23.9 MB

 


SmartDraw : à»ç¹ÍÕ¡â»Ãá¡ÃÁ˹Ö觷ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡æ¹Ð¤ÃѺ ÊÒÁÒö¹Óä»ãªéä´é·Ñé§ã¹¸ØáԨ áÅÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉҹФÃѺ â´Âà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèǤس¨Ñ´·Óá¼¹ÀÒ¾áÅÐ ªÒÃìµ µèÒ§æ ·Ñé§ Flowcharts , àÊ鹡Ó˹´àÇÅÒ , ªÒÃ쵢ͧͧ¡Ã³ì , ¡ÒÃÍ͡Ẻ«Í¿áÇÃì , ÃٻẺà¤Ã×Í¢èÒ , Ẻ¿ÍÃìÁµèÒ§æ áÅÐ á¼¹¼Ñ§¢Í§ªÑé¹æµèÒ§æ ã¹ÍÒ¤Òà á¶ÁÂѧÁÕ ÃÙ»ÀÒ¾»ÃСͺªÒÃìµ áÅÐÃÙ»ÀÒ¾µ¡áµè§ÁÒ¡¡ÇèÒ 50,000 ẺãËéä´éàÅ×Í¡ãªé¡Ñ¹ àÃÕ¡ä´éÇèҤúà¤Ã×èͧ·Õà´ÕÂǤÃѺâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé äÁè¹èÒ¾ÅÒ´¹Ð¤ÃѺ

SmartDraw - The World 27s Most Popular Business Graphics Software. Create professional-looking business graphics in minutes. No experience needed! SmartDraw 27s point-and-click drawing method makes it easy for anyone familiar with basic computer tasks to easily create professional-quality business graphics. SmartDraw lets you create the professional flowcharts, floor plans, org charts, technical diagrams, or calendars using our easy to use SmartTemplates. Plus, SmartDraw works hand in hand with Word, PowerPoint, Excel, and other tools. SmartDraw features dramatically improved graphics capability, with professionally designed gradients, textures, effects, styles, and themes. SmartDraw is software that helps you work smarter by communicating visually. Whether it 27s a Flowchart to explain a business process, and the Gantt chart to show a project schedule, or an organization chart, SmartDraw is unique because it draws more than 40 different types of visuals for you, including timelines, maps, charts, decision trees and floor plans.
With SmartDraw, anyone can create presentation-quality visuals in minutes. Because people are six times more likely to retain and understand information presented to them visually, SmartDraw helps millions of businesses increase their bottom line by improving communication, refining operations, completing projects on time, and successfully implementing their plans.

SmartDraw 2010:

- Dramatically reduces the time it takes to get your work done

- Allows you to manage your time and resources much more efficiently

- Gives you the power to create killer presentations with less effort

- And lets you effortlessly collaborate with your team members

DOWNLOAD

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve