Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
One Click Privacy 2.3.3 - à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´éÇ¡ÒôÙáÅ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¢éÍÁÙÅ à¾Õ§á¤è By: playnewstop Date: ԧҤ 07, 2010, 04:21:45 PM
 One Click Privacy 2.3.3 | 1.30 MB¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³à»ç¹¢ØÁÊÁºÑµÔ¢Í§ÅѺÃÍ·Õè¨ÐÊÑÁ¼ÑÊ Cover à¾Å§áÅФÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¢éÍÁÙÅ·ÕèÊӤѭÃÒ¤ÒäÁèᾧáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾â»Ãá¡ÃÁ˹Ö觤ÅÔ¡¢Í§¤ÇÒÁà»ç¹ÊèǹµÑÇ ÊºÒÂã¨à¾Õ§¤ÅÔ¡à´ÕÂÇä» ÃÙéÊÖ¡»ÅÍ´ÀÑÂ㹤ÇÒÁÃÙéÇèÒ´éǤÅÔ¡à´ÕÂÇ Privacy äÁèÁÕã¤Ã¨ÐÁÕÊÔ觷Õè¤Ø³ ªÕÇÔµÊèǹµÑǢͧ¤Ø³¤ÇÃÍÂÙèµÃ§·Õè ... ÊèǹºØ¤¤Å
Features :
¶ÒÇèÐź¡Ô¨¡ÃÃÁÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµáÅлÃÐÇѵÔ
ÃÐàºÕ¹źàÇçºä«µì visited, ¤Ø¡¡Õé, ÃËÑʼèÒ¹, ¢éÍÁÙźѵûÃШӵÑÇ»ÃЪҪ¹¢Í§¸¹Ò¤ÒÃáÅкѵÃà¤Ã´Ôµ
¤Ø³ÅѡɳТÂÐ Secure ¤éÓ»ÃСѹ¢éÍÁÙÅÊӤѭ¶Ù¡ÅºÍÍ¡
One Click Privacy ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÃÐàºÕ¹·Ñé§ËÁ´·ÕèÊÃéÒ§â´Â·Ñé§ËÁ´ apps P2P ÊӤѭÃÇÁ·Ñé§ Bit Torrent Client, Kazaa, LimeWire, Morpheus áÅÐÍ×è¹æ
¨Ðź Instant Messaging áÅÐ Voice Over Internet Protocol ä¿Åì
¨ÐźÊ×èͺѹ·Ö¡àÅè¹àªè¹ Windows Media Player, QuickTime, RealPlayer áÅÐà¾ÔèÁàµÔÁ
ÃÐàºÕ¹ź¢Í§¡Òäé¹ËÒ¨Ò¡à´Ê¡ì·Í»â»Ãá¡ÃÁ¤é¹ËÒ
»ÃÐÇѵԡÒÃź¢Í§«Í¿µìáÇÃì·Õèà¾Ôè§à»Ô´áÅÐãªé§Ò¹ÍÕàÁÅì
¡Ô¨¡ÃÃÁàºÃÒà«ÍÃì¨ÐźºÑ¹·Ö¡¨Ò¡ Internet Explorer, Firefox, Netscape, etc
¿ÃÕÍÕàÁÅʹѺʹع෤â¹âÅÂÕà¾×èͪÕÇÔµ
â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔáÅÐãªé§Ò¹§èÒÂ
ÍѾà¡Ã´¿ÃÕäÁè ¨Ó¡Ñ´ áÅСÒûÃѺ»Ãا¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ
§Ò¹á¾Åµ¿ÍÃìÁ·ÕèÂ×´ËÂØ蹡Ѻ Windows Vista, XP, ME, 98, 95, NT4 áÅÐ Win 2000

˹éÒáá -- http://www.oneclickprivacy.com/products.htm

Your computer is a treasure trove of secrets just waiting to be exposed. Cover your tracks and secure your sensitive information with affordable and powerful One Click Privacy software. Peace of mind is just one click away. Feel secure in the knowledge that with One Click Privacy, nobody will have anything on you. Your personal life should remain exactly that… personal.
Features:
Permanently erases all internet activity and history
Deletes records of websites visited, cookies, passwords, ID's, banking and credit card information
Secure trash feature guarantees sensitive information is permanently deleted
One Click Privacy cleans all records generated by all major P2P apps including Bit Torrent Client, Kazaa, LimeWire, Morpheus and more
Erases Instant Messaging and Voice Over Internet Protocol files
Erases media player records such as Windows Media Player, QuickTime, RealPlayer and more
Removes records of search queries from desktop search applications
Deletes history of recently opened software and email applications
Erases browser activity logs from Internet Explorer, Firefox, Netscape, etc
Free email tech support for life
Automated and easy to use
Unlimited free upgrades and updates for life
Flexible platform works with Windows Vista, XP, ME, 98, 95, NT4 and Win 2000

Homepage - http://www.oneclickprivacy.com/products.htm

DOWNLOAD

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve