Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ä÷ìá¼è¹ CD/DVD ¤ÇÒÁÊÒÁÒöà·Õºà·èÒ NERO Êдǡãªé§Ò¹§èÒ´éÇ Ashampoo 9.03 By: playnewstop Date: ԧҤ 27, 2010, 09:54:24 PMAshampoo Burning Studio  9.03 Final (Íѻഷ) à»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺäÃé·á¼è¹ ÍÕ¡¤èÒÂâ´Â·ÑèÇä»â»Ãá¡ÃÁ·Õè¹ÔÂÁãªé¡Ñ¹¡ç¤×Í nero áµèâ»Ãá¡ÃÁ·Õè¹ÓÁÒá¹Ð¹Ó¹Õé ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Õèà·Õºà·èҡѺ nero ä´éàŤÃѺà¾ÃÒÐäÁèÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¾èǧÁÒ¡ÁÒÂàËÁ×͹ nero à¾ÃÒкҧ·ÕÍÂÒ¡¨Ðá¤èà¢Õ¹á¼è¹áººà´ÕÂÇ Ashampoo Burning Studio  9.03 Final ã¹àÇÍÃìªÑ¹¹Õé ÊÒÁÒö·Õè¨Ðà¢Õ¹ CD,DVD ¨¹ä»¶Ö§ Blu-ray Disc àŤÃѺ

¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

Full HD Video , New Modules , Data Disc Menus. Ashampoo Burning Studio users are unusually loyal , with good reason – this program’s speed , simplicity and efficiency are simply unbeatable. Over the years the Ashampoo programmers have turned the program into a full suite that can handle all your data , audio and video burning and authoring tasks , without sacrificing its famous ease of use. In version 10 they have once again added a wealth of new features and modules , but the program is still amazingly intuitive to use – everything is explained as you do it. The main focus of this premium version is even better authoring capabilities for building video and audio discs using the latest formats. HD and Full HD video (720p and 1080p) are now fully supported for Blu-ray discs , and all the encoding is handled by Ashampoo Burning Studio  9.03 Final. All the authoring tools have been overhauled and the video encoding quality is even better than before.

You now use the same new integrated editor for building DVD and Blu-ray video disks with menus. The program also starts more quickly and is generally snappier to use. In addition to this there is a new Autoplay Editor module with which you can build auto-starting data discs with attractive interactive menus – for example for collections of programs. And there is now also a new Audio Player with which you can play audio files and audio CDs without leaving the program.
Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve