Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
MSN Recorder Max 4.2 + KEY â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèÇÂ㹡ÒÃÍÑ´ÇÔ´Õâͨҡ¡ÒäؼèÒ¹¡Åéͧ·Ò§ M By: playnewstop Date: ѹ¹ 15, 2010, 09:26:34 PM
MSN Recorder Max 4.2 + KEY â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèÇÂ㹡ÒÃÍÑ´ÇÔ´Õâͨҡ¡ÒäؼèÒ¹¡Åéͧ·Ò§ MSNMSN Recorder Max à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèÇÂ㹡ÒÃÍÑ´ÇÔ´Õâͨҡ¡ÒäؼèÒ¹¡Åéͧ·Ò§ MSN â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÊÒÁÒöºÑ¹·Ö¡¡ÒÃʹ·¹Ò¼èÒ¹¡Åéͧ«Öè§àÃÒÊÒÁÒö¡Ó˹´ä´éÇèÒ¨ÐÍѴ੾ÒСÅéͧ, ÍÑ´·Ñé§Ë¹éÒ¨Í᪷, ËÃ×ÍÍÑ´·Ñé§Ë¹éÒ¨Íà´Ê·çÍ» â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ MSN ·Ø¡àÇÍÃìªÑè¹ ÇÔ´ÕâÍ·ÕèÍÑ´ä´éÁդسÀÒ¾ÊÙ§áÅÐÁÕ¢¹Ò´·ÕèàÅç¡ «Öè§àÃÒÊÒÁÒö»ÃѺáµè§áÅÐàÅ×Í¡¹ÒÁÊ¡ØÅ·Õèµéͧ¡ÒÃä´éàͧ ÇÔ¸Õãªé¡ç§èÒÂæ à¾Õ§á¤è»ÃѺáµè§àº×éͧµé¹àÁ×èÍãªé§Ò¹¤ÃÑé§áááÅéÇËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡çà¾Õ§á¤è¡´»ØèÁ Record »ØèÁà´ÕÂÇ¡çÊÒÁÒöÍÑ´ÇÔ´ÕâÍä´é·Ñ¹·Õ·Õèµéͧ¡ÒäÃѺ

MSN Recorder Max enables you to record your favorite MSN chatmate's Web cam video or capture the whole MSN conversation easily and instantly. It supports all versions of MSN and Windows Live Messenger including Windows Live Messenger 2009. All the videos can be captured in real time while chatting on MSN video call. Needless to select a region on screen, you just need to click 'record' button to easily record MSN video. Reviewed by downloaddd. You can set the video format to record and the saved video files are high-quality with a really small size. You can also choose Full Screen, Selected Window or Selected Region on your desktop to record.

# Record your favorite MSN chatmate's webcam video easily.
# Capture the whole MSN conversation in real time.
# Record full screen or whatever items shown on your desktop freely.
# Upload the video you recorded to Youtube directly.
# Compatible with All versions of MSN messenger and Windows Live Messenger including the latest version!
DOWNLOAD NOW!!


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve