Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Splash Lite 1.5 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÃдѺ HD:High Definition ¹éͧãËÁèÁÒáç ªÑ´·Ø¡ÃÙ¢¹ By: playnewstop Date: ѹ¹ 15, 2010, 09:29:15 PM
Splash Lite 1.5 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÃдѺ HD:High Definition ¹éͧãËÁèÁÒáçSplash Lite à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÃдѺ HD:High Definition ¹éͧãËÁèÁÒáç â»Ãá¡ÃÁÁդسÊÁºÑµÔ¾ÔàÈɵç·ÕèÊÒÁÒöàÅè¹ä¿Åì˹ѧÃдѺ HD «Öè§ãËéÀÒ¾¤ÁªÑ´áÅÐàÊÕ§ã¹ÃдѺÊØ´ÂÍ´ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ¡ÇèÒâ»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ HD ·ÑèÇä» Êèǹ˹éÒµÒâ»Ãá¡ÃÁ¡ç¶Ù¡Í͡ẺÁÒÍÂèÒ§ÊǧÒÁÁÕÊäµÅì ÁÕ¡ÒÃÇÒ§¿Ñ§¡ìªÑè¹µèÒ§æ áÅÐàÁ¹ÙÍÂèÒ§à»ç¹Ãкº àÁ¹Ù¤ÓÊÑ觵èÒ§æ ¨Ð¶Ù¡«è͹äÇéáÅШÐáÊ´§à©¾ÒзÕèàÃÒµéͧ¡ÒÃàÃÕ¡ãªé[spoil]à·èÒ¹Ñé¹ ·ÓãËéäÁ躴ºÑ§¡ÒôÙ˹ѧ¢Í§àÃÒ ¹ÑºÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§¹éͧãËÁè ·Õè¹èÒãªéÊØ´æ àŤÃѺ

Watch High Definition movies, camcorder clips and digital television (DVB-T). Enjoy the best video quality and unique user experience. Download free Splash Lite and simply enjoy! Splash is compact, stylish, user friendly and incredibly fast (probably the fastest player to open and start playback of associoated HD video file). Features: Supported files: avi, mkv, mov, m2ts, mts, m2t, mp4, mpg, ts; Supported video, built it proprietary codecs: H.264, MPEG-2, VC-1; Supported video, through external codecs: DivX / Xvid; The best video quality, both for software and hardware video decoding; Unique user experience: stylish user interface and easy to use; Supports hardware accelerated video decoding; 1080i to 1080p conversion (supersmooth video experience); Multicore CPU support; Subtitles; Lipsync Adjustment; DVB-T.

::: Download :::

http://www.upload.tc/download/83570/splash_lite_1_5_0_setup_dibomin.rar.html

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve