Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
à¾ÔèÁ¡ÓÅѧáÅоÅѧ¤ÇÒÁàÃçÇà¡Ô¹Ê»Õ´ã¹¡ÒÃàª×èÍÁµèÍâÅ¡ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ÍÂèÒ§¹èÒÁËÑȨÃÃÂì By: playnewstop Date: ѹ¹ 25, 2010, 09:43:53 PM

SpeedConnect Internet Accelerator 8.0 | 7 MB
Top internet accelerator (according to PC Magazine), a network settings optimizer to speed up your existing Dial-Up Modem, DSL, Cable, Wireless, LAN, High-speed internet connections.
SpeedConnect Internet Accelerator is a powerful Windows application designed to optimize your network connection and speed up all your internet activities. This translates into a faster internet connection, faster browsing and email, faster downloads, faster online gaming, improved Skype connection. The speed of your network connection doesn't just depend on the speed of your hardware. Windows is an operating system that is designed to work on a variety of different hardware and network setups. Because of the abstract nature of the operating system, it cannot be optimized for user-specific hardware setups.

Depending on the type of network connection you have, you might be able to tweak your connection so that the speed of your Internet, as well as your local area network, will be faster. By changing the System Registry and optimizing the TCP/IP parameters, SpeedConnect can fine-tune the values to take advantage of more reliable, faster Internet connections.

DOWNLOAD NOW!!

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve