Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Nero 10 µÑÇàÅç¡ áµè¤Ø³ÊÁºÑµÔäÁèàÅç¡ ¤Ãº·Ø¡¡Òà Burn-Wave-ETC àÃçÇáÅÐ´Õ *NEW* By: playnewstop Date: ѹ¹ 25, 2010, 09:52:35 PM
Nero 10.0.13100 Micro | 21 MB- The transfer of smaller size;
- Smalxraelt footprint in the system (installation of a

smaller size, much xraels writing log entries)
- Installation of 10 times faster, if not more
- Even faster removal, perhaps 20 times faster
- The uninstaller removes all traces of Nero that were

added by Lite / Micro installer.


Nero Lite installer includes the following products:


- Nero BurningROM
- Nero Express (Optional)
- Nero Cover Designer, (Optional)
- Nero Toolkit (DiscSpeed, InfoTool, BurnRights)

(Optional)
- Nero WaveEditor; (Optional)


Nero Micro installer includes the following products:


- Nero BurningROM
- Nero Express (Optional)

DOWNLOAD NOW!!
Re: Nero 10 µÑÇàÅç¡ áµè¤Ø³ÊÁºÑµÔäÁèàÅç¡ ¤Ãº·Ø¡¡Òà Burn-Wave-ETC àÃçÇáÅÐ´Õ *NEW* By: tanakit Date: ѹ¹ 28, 2010, 07:04:06 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ Ã͵ÑÇÀÒÉÒä·ÂÍÂÙè¹Ð¤ÃѺ
Re: Nero 10 µÑÇàÅç¡ áµè¤Ø³ÊÁºÑµÔäÁèàÅç¡ ¤Ãº·Ø¡¡Òà Burn-Wave-ETC àÃçÇáÅÐ´Õ *NEW* By: nott_56 Date: Ҥ 02, 2010, 10:00:25 PM
¢Íº¤Ø§¤Ñ¡ 011

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve