Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 12345
Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: picop Date: Ҥ 27, 2010, 08:04:41 PM
Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì


1CLICK DVD Converter â»Ãá¡ÃÁ Copy ˹ѧ¨Ò¡á¼è¹ DVD ÁÒà¡çºäÇéã¹ÎÒÃì´´ÔÊÍÂèÒ§§èÒ´ÒÂà¾Õ§á¤è¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ áÅФÇÒÁ¾ÔàÊÉÍÕ¡ÍÂèÒ§ ¤×Í ã¹¢³Ð·Õè Copy â»Ãá¡ÃÁ¨Ðá»Å§ä¿ÅìãËé¡ÑºàÃÒ´éÇ â´Âà»ç¹ä»µÒÁÃٻẺ ä¿Åì ·ÕèàÃÒä´éµÑ駤èÒäÇéµÑé§áµèµÍ¹Å§â»Ãá¡ÃÁ ¶×ÍÇèÒªèÇ»ÃÐËÂÑ´àÇÅÒãËé¡Ñº¼ÙéãªéÁÒ¡àÅ·Õà´ÕÂÇ äÁèµéͧ Copy ãËéàÊÃ稡è͹ áÅéǨ֧¤è͹ÓÁÒá»Å§ä¿Åì à¾×è͹¤¹ä˹·ÕèªÍº Copy ˹ѧà¡çºäÇéã¹à¤Ã×èͧ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÍÒ¨ÁÕ»ÃÐ⪹ì¡Ñº¤Ø³¡çä´é1CLICK DVD Converter 2.0


1. ãÊèá¼è¹ DVD ãËéàÃÕºÃéÍ ¨Ò¡¹Ñé¹ ¤ÅÔ¡ Options à¾×è͵Ñ駤èҹԴ˹èÍÂ2. Zomm, Resolution à¡ÕèÂǡѺ¢¹Ò´áÅФÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾ ¶éÒà¤Ã×èͧàÃÒÁÕä´ÃÇì DVD ÁÒ¡¡ÇèÒ 1 ä´ÃÇì¡çàÅ×Í¡ä´ÃÇì·ÕèãÊèá¼è¹´éÇ Êèǹ Destination ¤×Í·Õè¨Ñ´à¡çºä¿Åì ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¤Ø³ÀÒ¾ä´é¨Ò¡á¶º Quality ¶éÒÀÒ¾ªÑ´¢¹Ò´¡ç¨ÐãË­èµÒÁä»´éÇ áÅÐÊØ´·éÒªèͧ Name : ãÊèª×èÍä¿Åì·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒÃ... àÊÃç¨áÅéÇ ¤ÅÔ¡ Save
3. ¨Ò¡¹Ñé¹ ¤ÅÔ¡ Start ä´éàÅÂ4. â»Ãá¡ÃÁ¨ÐàÃÔèÁ Copy + á»Å§ä¿ÅìãËéàÃÒáÅéÇ ÃÍäÁè¹Ò¹¡çä´éä¿Åì˹ѧ·Õèµéͧ¡ÒÃáÅéǤÃѺ

 

ÍéÒ§ÍÔ§:
Credit : techxcite, MOnkeyD_Off, teagang.com
µÍº¡ÃзÙé¡è͹...¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöÁͧàËç¹ÅÔ§¤ì
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: dimissti Date: Ҥ 28, 2010, 08:24:03 PM
 012 012.,㨨Ð
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: thanachet Date: Ȩԡ¹ 05, 2010, 09:08:24 AM
 039
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: amp007 Date: Ȩԡ¹ 10, 2010, 01:33:51 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: narin Date: Ȩԡ¹ 15, 2010, 09:04:24 PM
 002 ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ +333
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: nithit_kaen Date: Ȩԡ¹ 16, 2010, 08:08:03 AM
Thanks ja
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: artza1157 Date: Ȩԡ¹ 20, 2010, 02:20:52 PM
 012
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: srytui Date: Ȩԡ¹ 25, 2010, 02:13:14 PM
 039 039 039
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: peerapop Date: Ȩԡ¹ 27, 2010, 06:21:18 PM
thk
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: exon69 Date: ѹҤ 02, 2010, 01:23:31 AM
 002  Goodddddddddddd
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 คลิกเดียวดูด DVD ลงเครื่อง + แปลงไฟล์ By: somphot Date: Ҥ 08, 2011, 11:07:30 AM
ขอบคุณครับ
 003
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: laksrii Date: Ҥ 10, 2011, 06:48:44 PM
thk
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: somphot Date: Ҥ 10, 2011, 07:30:40 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: somphot Date: Ҥ 10, 2011, 07:40:31 PM
¢Íº¤Ø³
Re: Download : 1CLICK DVD Converter 2.0 ¤ÅÔ¡à´ÕÂÇ´Ù´ DVD ŧà¤Ã×èͧ + á»Å§ä¿Åì By: jubjang Date: Ҥ 14, 2011, 03:33:40 PM
thank y

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve