Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
à»ÅÕè¹ XP ãËéàËÁ×͹ Win7 á·º·Ø¡ÍÂèÒ§´éÇ Windows 7 tranform By: zicaros Date: Ȩԡ¹ 02, 2010, 05:07:32 PM

Seven Transformation Pack 4.0 â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨Ðà»ÅÕè¹˹éҵҢͧ Windows XP áÅÐ Windows Vista ãËéàËÁ×͹ Windows 7 ´éÇ¡ÒÃà»ÅÕè¹ Theme, Wallpaper ,ÀÒ¾ Boot screen, ˹éÒ¨Í Welcome Screen áÅÐ Logon Screen, äͤè͹, àÊÕ§à˵ءÒõèÒ§æ ãËéàËÁ×͹ Windows 7 Ẻà¹Õ¹æ àËÁÒÐÊÓËÃѺ·èÒ¹·ÕèÍÂÒ¡Åͧãªé Windows 7 áµèäÁèÍÂÒ¡à»ÅÕè¹ä»ãªéẺ¨ÃÔ§æ ¨Ñ§æ à¾ÃÒÐàÊÕ´Ò Windows Xp/Vista ·ÕèÂѧãªé§Ò¹´ÕÍÂÙè ËÃ×Í¡ÅÑÇÇèÒ¨Ðãªé§Ò¹äÁèä´é¡Ñºà¡ÁÊì
Features
Seven Transformation Pack will replace many of the resources in Windows XP/Windows Server 2003. It can change such things as:

* Boot screen
* Welcome Screen / Logon Screen
* New msstyles files (visual styles)
* New desktop and file icons
* New toolbar icons
* Progress Dialogs
* Sounds scheme
* System Tray icons
* New Wallpapers
* Some Windows 7?s popular featuress

âËÅ´µÃ§¹ÕéàŤѺ (á¡éä¢ÅÔ駤ìãËÁèáÅéǹФѺ)

Download
Re: à»ÅÕè¹ XP ãËéàËÁ×͹ Win7 á·º·Ø¡ÍÂèÒ§´éÇ Windows 7 tranform By: nadiaya Date: Ȩԡ¹ 05, 2010, 04:48:59 PM
àÍÒÍÍ¡Âѧä§ÍФèÐ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve