Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
·Óâ»Ãá¡ÃÁÍѵâ¹ÁÑµÔ à¾×èÍãËéÊдǡ áÅÐãªé§Ò¹§èÒÂÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ My Autoplay 9.51 By: playnewstop Date: ѹҤ 26, 2010, 10:35:46 PM
My Autoplay Professional 9.51 Build 10122010D | 27.53 MB


My Arafasoft ẺÍѵâ¹ÁÑµÔ Professional -- à»ç¹Ë¹Öè§ã¹à¤Ã×èͧÁ×Í·Õè¹ÔÂÁÁÒ¡·ÕèÊØ´áÅЧèÒÂ㹡ÒÃÊÃéÒ§àÁ¹Ù·Ó§Ò¹Íѵâ¹ÁѵÔÁ×ÍÍÒªÕ¾, §Ò¹¹Óàʹ͡ÒÃâµéµÍºáÅСÒÃãªé§Ò¹ÁÑŵÔÁÕà´ÕÂáÅЫͿáÇÃì·Õè¡Ó˹´àͧã¹àÇÅÒäÁè¡Õè¹Ò·Õ·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¡ÒÃà¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁäÁè ãªéà¹×éÍËÒ·Õè¤Ø³â»Ã´»ÃÒ¹àªè¹ÃÙ»ÀÒ¾, ÇÔ´ÕâÍ, à¾Å§, Flash, ¢éͤÇÒÁ»ØèÁàª×èÍÁâ§ËÅÒÂÁÔµÔáÅÐÍ×è¹ æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ àÁ¹Ù·Õè»ÃÒ¡¯¢Öé¹àÁ×èͤسãÊèá¼è¹«Õ´Õ / ´ÕÇÕ´Õá¼è¹´ÔÊ¡ì¢Í§¤Ø³ã¹ä´Ã¿ì·ÕèªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöà»Ô´ãªé§Ò¹àÍ¡ÊÒÃà»Ô´, àÅè¹Ë¹Ñ§, à»Ô´àÇçºä«µìÍÕàÁÅÊ觷ӧҹÃèÇÁ¡Ñºä¿ÅìàÊÕ§áÅÐÍ×è¹ æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ

Features
• Powerful WYSIWYG designer, easy to use without training.
• Test without burning to disc.
• Comes with a large number of templates.
• Protect menus from changing the password.
• Create projects from templates, (comes with many templates that allows anyone to create professional menus in a very short time.)
• Support for multiple windows and interactive objects.
• Set the specified fonts before loading the menu.
• Internal support for slide shows.
• Unlimited steps for each object, including the work of external programs and opening documents.
• Make CD Business Cards.
• Custom Forms Windows.
• Publish to Web / Email.
• Playback of multimedia files.
• Embed Flash Player, Internet Explorer menu.
• Text and graphic comments while moving cursor over controls.
• Support MP3/WAV/MID/WMA files for background music.
• Play sound when mouse over buttons
• Configure the drive icon and mouse cursors.
• Animated GIF, PDF objects, PDF objects, Youtube objects, Windows Media Player objects.
• Many styles of buttons.
and much more ...


http://www.duckload.com/dl/gfPO2


ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ ::

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve