Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: zicaros Date: Ҥ 12, 2011, 04:31:21 PM
·ÓãËé Windows 7  à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ
Chew-WGA was designed to test the security resistance of various software protections built into Windows 6.1.x operating systems  ,   and is intended for educational purposes only. It works by making certain changes to the software protection platform and the multilingual user interface resources. This utility should never be executed on a system intended for continual use. If you want to use your copy of Windows continually  ,   you are required to purchase a license.

Features:
=========

* All-language compatibility
  
* Works on Windows 7 all versions
  
* Compatible with 32-bit and 64-bit file-systems
  
* No master boot record fiddling
  
* No risk of PC bricking
  
* Very reliable patching mechanism
  
* Windows s work
  
* Doesn’t use any keys
  
* Full uninstaller included
  
* Solid  ,   clean  ,   efficient coding
  
* Tamper resistant (protect by CGA – Chew Genuine Advantage seal)
  
* Hotfix resistant
  
* The most reliable chew-wga version yet

For more information read the instructions..

âËŴ˹ѧâ»ê â»Ãá¡ÃÁ à¾Å§ ¡ÒÃìµÙ¹


ÇÔ¸ÕâËÅ´ + µÑǪèÇÂâËÅ´áçRe: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: pisade Date: չҤ 23, 2011, 06:10:21 AM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ¡ÓÅѧµéͧ¡ÒþʹÕ
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: sutanu Date: Ҥ 29, 2011, 09:48:31 AM
thank you
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: kokiking Date: Զع¹ 09, 2011, 03:40:22 PM
thank you
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: Loonytunes Date: Զع¹ 20, 2011, 10:29:05 PM
thank
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: evangelina Date: áҤ 08, 2011, 06:48:33 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ææææææ ¤ÃѺ 001 001
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: m_technical Date: áҤ 09, 2011, 02:45:34 PM
¢Íº ¤Ø³ áÅéÇâËÅ´§ÑÂÍÐ
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: goverment Date: áҤ 31, 2011, 07:11:37 AM
thx kub
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: jfk1thai Date: ԧҤ 29, 2011, 07:26:44 PM
¢Íº¤Ø³¤Ñº
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: pichai_wor Date: Ȩԡ¹ 04, 2011, 01:14:43 PM
thank
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: ekkalakpan Date: Ȩԡ¹ 06, 2011, 09:33:44 PM
 075
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: torme Date: Ȩԡ¹ 28, 2011, 04:05:37 PM
 078 078
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: arthyper Date: չҤ 02, 2012, 10:01:36 AM
¢Íº¤Ø³¤Ñº
Re: ·ÓãËé Windows 7 à»ç¹¢Í§á·é á¤è¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ ä¿ÅìàÅ硹Դà´ÕÂÇ By: thitareeaor Date: Ȩԡ¹ 15, 2012, 03:10:57 PM
¢Íº¤Ø³¤èÐ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve