Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧä´é·Ø¡¹ÒÁÊ¡ØÅ K-Lite Codec Pack 4.8.5 By: free2009 Date: Ҥ 12, 2011, 10:48:54 PMK-Lite Codec Pack 4.8.5 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ·ÕèÍÒÈÑÂ˹éҵҢͧ Windows Media Player Classic áÊ´§¼Åáµè…ÊÒÁÒö ·ÓãËé¤ÍÁ¾ì¢Í§àÃÒ´Ù˹ѧä´é·Ø¡»ÃÐàÀ·ã¹âÅ¡¹Õé â´Â·ÕèäÁèµéͧâ»Ãá¡ÃÁã´æ à¾ÔèÁàŤÃѺ àªè¹ä¿Åì mp3, mov, wma, avi áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂÃé͹ÒÁÊ¡ØÅ·Õèà»ç¹ä¿ÅìÁÑŵÔÁÕà´ÕÂÃì.


K-Lite Codec Pack is a collection of VFW/ACM codecs, DirectShow filters and tools. Codecs and DirectShow filters are needed for encoding and decoding (playing) audio and video formats. The K-Lite Codec Pack is designed as a user-friendly solution for playing all your audio and movie files. With the K-Lite Codec Pack you should be able to play all the popular audio and video formats and even several less common formats. The K-Lite Codec Pack works on Windows 2000/XP/2003/XP64/Vista.

    * Standard contains everything you need to play all the commonly used formats. This package should be enough for the average user.

    * Full supports even more audio and video formats. It also has encoding support for various formats. This package is for power users and people who do video editing/encoding.

Changes in K-Lite Codec Pack STANDARD 4.8.5 | (2009-05-19):
* Updated ffdshow to revision 2954
* Updated MediaInfo Lite to version 0.7.15
* Added the ability to easily change the preferred splitter for AVI/MP4/MOV/HDMOV/3GP files
* Minor changes´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì ÅÔ駠  : http://www.duckload.com/dl/AN8A2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 13.48 MB


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve