Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
CFosSpeed v5.00.1560 FULL(äÁèµéͧ Crack 100%) + àÁ¹ÙÀÒÉÒä·Â + Ê¡Ô¹ By: free2009 Date: Ҥ 12, 2011, 11:38:23 PM


CFosSpeed v5.00.1560Fi »Ñ­ËÒÍÔ¹àµÍÃìà¹çµà¹çµªéÒÁÕËÅÒÂÊÒà˵Øà àªè¹ ¨Ò¡ àÃéÒàµÍÃì ¤ÙèÊÒÂâ·ÃÈѾ·ì ÊÑ­­Ò¹Ãº¡Ç¹µèÒ§æ ¨Ò¡â·ÃÈѾ·ì áµèºÒ§¤ÃÑ駡çà¡Ô´¨Ò¡¤ÍÁ¾ìàÃÒ¹ÕèËÅèФÃѺ â»Ãá¡ÃÁ cFosSpeed ¨ÐªèÇÂà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ´éÇ¡ÒÃÅÑ´¤ÔÇÊ觢éÍÁÙÅ㹡ÒÃÃéͧ¢Í˹éÒàÇçº «Ö觷ÓäËéäÁèµéͧàÊÕÂàÇÅÒ·Õè¨Ð´ÒǹìâËÅ´¢éÍÁÙÅ¡ÅѺÁÒ·Ñé§æ ·ÕèªèͧÊÑ­­Ò³´ÒǹìâËÅ´ÂѧÇèÒ§¡ÅèÒǤ×Í ªèͧ¡ÒôÒÇâËÅ´ ÍѾâËÅ´¨Ðᡡѹ ºÒ§·Õ àÃÒäÁèä´éâËÅ´ÍÐäà áµèÍѾâËÅ´¡ç·ÓäËéà¹çµªéÒä´é à¾ÃÒСÒÃÃéͧ¢éÍäÁè¶Ù¡Êè§ä»ÊÑ¡·Õ à»ç¹µé¹.
à·Õºä´é¨Ò¡¡ÃÒ¿ àÁ×èÍãªéâ»Ãá¡ÃÁ
cFosSpeed is a network driver, which attaches itself to existing Internet connections. It then optimizes data transfer by means of Traffic Shaping.Traffic Shaping is a method for optimizing the Internet traffic. It allows maximum speed while ensuring minimal Ping.

You can use cFosSpeed with a router and/or a DSL-modem or cable-modem. You can also use cFosSpeed with other types of Internet access, ie. whenever you already have an existing Internet connection.cFosSpeed supports a wide variety of connections, like DSL, cable, ISDN, UMTS, etc. cFosSpeed has two goals:

1. Keep network delays (ping times) small, in order to make Internet applications as responsive as possible.
2. Improve data throughput by avoiding network congestions. You can use cFosSpeed with an Internet connection you use exclusively or which you share with several PCs´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì ÅÔ駠  : http://www.duckload.com/dl/Xs1C2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 6.1 MB
Re: CFosSpeed v5.00.1560 FULL(äÁèµéͧ Crack 100%) + àÁ¹ÙÀÒÉÒä·Â + Ê¡Ô¹ By: sakon2553 Date: Ҥ 31, 2011, 08:07:35 PM
 078§§
âËŴ䧹èÐ 015
Re: CFosSpeed v5.00.1560 FULL(äÁèµéͧ Crack 100%) + àÁ¹ÙÀÒÉÒä·Â + Ê¡Ô¹ By: tonhotsex Date: չҤ 08, 2011, 03:11:25 PM
 015

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve