Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
VistaGlazz V.2.2 áµè§ÇÔ¹â´ÇÊìãËéãÊæ Áͧ·ÐÅؾ×é¹ËÅѧ ÊäµÅì à·èæ By: free2009 Date: Ҿѹ 23, 2011, 07:24:24 PM
VistaGlazz 2.2 [2.85 MB][ÍѾഷãËÁè 10 ¡.¾.54] áµè§ÇÔ¹â´ÇÊìãËéÊÇÂæ ãÊ¡Ôê§ ´éÇÂâ»Ãá¡ÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁàÁèãËé Desktop ¢Í§àÃÒ

Update
       We’ve been working on a new product for quite some time and wewould like to present it to you on this fine day. Also, we’d like toquit work and drink cocktails on a tropical island for the rest of ourlives. Anyway, this is all not going to happen. Or at least, not today.

Don’tworry though, we’ve heard your requests for a SevenGlazz, and we’reproud to present VistaGlazz 2! We’re emotionally attached to the oldname.The new VistaGlazz supports the KB971029 update, but also enablesstyle customization for Windows XP SP3 and Windows 7 (both 32 and 64bit)!

àÍÒãËéàËç¹ÀÒ¾ªÑ´æ ÇèÒÊÇÂá¤èä˹

VistaGlazz 2.2 [2.85 MB][ÍѾഷãËÁè10 ¡.¾.54] áµè§ÇÔ¹â´ÇÊìãËéÊÇÂæ ãÊ¡Ôê§ ´éÇÂâ»Ãá¡ÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁàÁèãËéDesktop ¢Í§àÃÒ ** New Update

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 1 : Duckload

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.duckload.com/dl/9FUw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 2.03 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 2 : MediaFire

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://ilix.in/9xEan
¢¹Ò´ä¿Åì  : 2.03 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > ¶éÒÁÕÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃãËéãÊè ¡çãÊè仵ÒÁÃÙ»·ÕèàËç¹ áÅС´µÒÁÃÙ»


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve