Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
àʶÕÂÃÊØ´æ Windows XP Professional SP3 [UPdate 4 March 2010] By: free2009 Date: չҤ 01, 2011, 11:30:05 PM
Windows XP Professional SP3 Ẻà´ÔÁæ  ÍѾവ  4 ÁÕ¹Ò¤Á 2010

àËç¹àÇ»¹Í¡ÁÕµÑÇà´ÔÁæ XP  ÍѾവÅèÒÊØ´  Securities áÅÐ Hotfixs ÃͧÃѺ  RAID / SATA
àÅÂàÍÒÁÒ½Ò¡

Windows XP Pro SP3 CD
Created on 4th March 2010
ProductKey="FRG47-9F8FT-YD4VT-FQ6MK-626YQ"ÁÑŵԺÙ굫дéÇ«Ô......  ŧ Windows ¡´ 1 àŤÃѺãÊèª×èÍáÊ´§¤ÇÒÁà»ç¹à¨éҢͧàͧàÅÂŧ NetFremework 1  ,  1.1  ,  2  ,  3.5 ´éÇ  ÍÒ¨Ã͹ҹ˹èÍÂÃÐËÇèÒ§¹ÕéàÊÃç¨áÅéÇ¡éÍ..˹éÒµÒ¾×鹺éÒ¹àËÁ×͹¤¹äÁèáµè§Ë¹éÒẺ¹ÕéáËÅÐ ..áµèµÑé§à»ç¹ä·Â-Íѧ¡ÄÉãËéáÅéǹêÐThe Windows XP Professional operating system is the best choice for
businesses of all sizes. Windows XP Professional integrates the strengths
of Windows 2000 Professional       ,        such as standards-based security       ,        manageability       ,     
and reliability       ,        with the best business features of Windows 98 and Windows
Millennium Edition       ,        such as plug and play       ,        simplified user interface       ,        and
innovative support services. This combination creates the best desktop
operating system for business. Whether your business deploys Windows XP Professional
on a single computer or throughout a worldwide network       ,        this operating system
increases your computing power while lowering cost of ownership for desktop computers.
Windows XP Service Pack 3 (SP3) includes all previously released s for the
operating system. This  also includes a small number of new functionalities       ,     
which do not significantly change customers  experience with the operating system.


* You also have the choice of these following options once you boot this CD on the startup of your PC. Please note you can not boot this CD in Windows       ,        and that these version DO NOT support Upgrading previous Windows versions.

1) Install Windows XP Pro SP3 Corporate (No CD-Key plus Hotfixes+Driverpacks)

2) Boot Partition Magic 8.05
3) Boot Ghost 2003
4) Boot Windows 98 SE Boot Floppy (with NTFS Support)

* If you need to make your Windows genuine       ,        check the CRACK folder on the CD. It contains complete instructions on what to do       ,        and actually works. Even though there is no WGA when you install Windows       ,        you will need it if you want online s.

* This disc does support on RAID / SATA installations automatically       ,        if for some reason the CD does not detect your RAID or SATA       ,        proceed to use the floppy disk provided with your Hard Drive.

* After the main installation of Windows is finished       ,        you will be given an option to install other applications before Windows is actually started. This saves you a lot of time because you select what you want       ,        and the CD does the rest. It is also a wise move to restart Windows after all your selected programs have been installed.

Windows XP Slipstreamed with the following Hotfixes:
KB923561 - Security Update for Windows XP
KB923789 - Security Update for Flash Player
KB946648 - Security Update for Windows XP
KB950760 - Cumulative Security Update for ActiveX Killbits for Windows XP
KB950762 - Security Update for Windows XP
KB950974 - Security Update for Windows XP
KB951066 - Security Update for Outlook Express for Windows XP
KB951376 - Security Update for Windows XP
KB951748 - Security Update for Windows XP
KB951978 - Update for Windows XP
KB952004 - Security Update for Windows XP
KB952069 - Security Update for Windows XP Service Pack 3
KB952287 - Update for Windows XP
KB952954 - Security Update for Windows XP
KB954155 - Security Update for Windows Media Format Runtime 9       ,        9.5 & 11 for Windows XP SP 3
KB954459 - Security Update for Windows XP
KB955069 - Security Update for Windows XP
KB955759 - Update for Windows XP
KB956572 - Security Update for Windows XP
KB956744 - Security Update for Windows XP
KB956802 - Security Update for Windows XP
KB956803 - Security Update for Windows XP
KB956844 - Security Update for Windows XP
KB958644 - Security Update for Windows XP
KB958869 - Security Update for Windows XP
KB959426 - Security Update for Windows XP
KB960225 - Security Update for Windows XP
KB960803 - Security Update for Windows XP
KB960859 - Security Update for Windows XP
KB961501 - Security Update for Windows XP
KB967715 - Update for Windows XP
KB968389 - Update for Windows XP
KB968816 - Security Update for Windows Media Format Runtime 9       ,        9.5 & 11 for Windows XP SP 3
KB969059 - Security Update for Windows XP
KB969947 - Security Update for Windows XP
KB970238 - Security Update for Windows XP
KB971468 - Security Update for Windows XP
KB971486 - Security Update for Windows XP
KB971657 - Security Update for Windows XP
KB971961 - Security Update for Js--cript 5.7 for Windows XP
KB972270 - Security Update for Windows XP
KB973354 - Security Update for Windows XP
KB973507 - Security Update for Windows XP
KB973540 - Security Update for Windows XP Service Pack 3
KB973687 - Update for Windows XP
KB973815 - Security Update for Windows XP
KB973869 - Security Update for Windows XP
KB973904 - Security Update for Windows XP
KB974112 - Security Update for Windows XP
KB974318 - Security Update for Windows XP
KB974392 - Security Update for Windows XP
KB974571 - Security Update for Windows XP
KB975025 - Security Update for Windows XP
KB975560 - Security Update for Windows XP
KB975713 - Security Update for Windows XP
KB977914 - Security Update for Windows XP
KB978037 - Security Update for Windows XP
KB978207 - Cumulative Security Update for Internet Explorer 6 for Windows XP
KB978251 - Security Update for Windows XP
KB978262 - Cumulative Security Update for ActiveX Killbits for Windows XP
KB978706 - Security Update for Windows XP
KB979306 - Update for Windows XP

Windows XP Slipstreamed with the following Programs:
Boooggy ASPI 4.71.2 Addon
Kels Control Panel All-in-One Addon 9.1.0
Kels Resource Hacker Addon 3.4.0.79 Build 6
Kels Add "File extensions toggle" to right click 1.0
Kels Add "Hidden files toggle" to right click 1.0
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 and .NET Framework 3.5 Family Update (KB951847)
Microsoft .NET Framework version 1.1
MrsP DAMN NFO Viewer Addon 2.10.0032
OnePiece s Adobe Flash Player v10.1.51.45 Addon
OnePiece s Microsoft Update v7.4.7600.226 Full Addon
OnePiece s Internet Explorer 8 Addon v1.6.0
RogueSpear s Other Runtimes v3.3.0
RyanVM Addon Pack 1.9.0
Windows Installer 4.5 Redistributable (KB942288-v3)
Xable s Unlocker Addon v1.8.8

Windows XP Slipstreamed with the following DriverPacks:
BTS DriverPacks Base 8.12.5 (Method #2 - MassStorage 9.01)


·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 1 : Duckload (ẺÅÔé§à´ÕÂǨº)

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.duckload.com/dl/DImw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 702.59 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 2 : filesonic (ẺÅÔé§à´ÕÂǨº)

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.filesonic.com/file/134327861
¢¹Ò´ä¿Åì  : 702.59 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm


·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 3 : saveufile

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part1 : http://ilix.in/FHuKd
¢¹Ò´ä¿Åì  : 450 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part2 : http://ilix.in/zlL7E
¢¹Ò´ä¿Åì  : 252.62 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > ¶éÒÁÕÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃãËéãÊè ¡çãÊè仵ÒÁÃÙ»·ÕèàËç¹ áÅС´µÒÁÃÙ»


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve