Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Deep Freeze Standard + Crack â»Ãá¡ÃÁ¤×¹¤èÒÊÓËÃѺÇÔ¹â´ÇÊì ÊØ´à¨ë§ !! By: unno Date: չҤ 23, 2011, 06:58:25 PM


Deep Freeze makes all changes to the computer temporary. The computer operates normally and Deep Freeze is totally invisible to the user. The computer is 100% restored by simply restarting the computer. Permanent changes can be made by disabling Deep Freeze during the restart. For example, the changes listed on the right, or any other changes, are temporary and the computer is 100% restored to the original configuration by simply restarting the computer.
- Install new software or upgrades
- Remove software
- Delete Folders and files
- Virus infections (even boot sector viruses)
- Power off or reset during operations
- Change Desktop and background
- Download files from the Internet
- Format (or FDISK) the harddrive, YIKES !

Deep Freeze â»Ãá¡ÃÁ·ÕèàÇÅÒ»Ô´¤ÍÁáÅéÇ ¾ÍàÇÅÒà»Ô´¤ÍÁ·Ø¡ÍÂèÒ§·Õè¡ç¨Ð¡ÅѺÁÒàËÁ×͹à´ÔÁ àËÁ×͹¡ÑºÃéÒ¹à¡ÁÊì¹Ñé¹áËÅÐ áËÐæ ¤§ÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹¹Ð

âËÅ´àÅÂ

ªèÇÂâ¾Ê¢Íº¤Ø³à¾×èÍà»ç¹¡ÓÅѧã¨ã¹¤ÃÑ駵èÍæä»´éǹФÃѺ
Re: Deep Freeze Standard + ÂÒá¡éäÍ â»Ãá¡ÃÁ¤×¹¤èÒÊÓËÃѺÇÔ¹â´ÇÊì ÊØ´à¨ë§ !! By: isct Date: ԧҤ 13, 2011, 10:40:20 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve