Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
RegistryBooster 2011 5.0.12.1 + Serial - â»Ãá¡ÃÁ«èÍÁá«ÁáÅзӤÇÒÁÊÐÍÒ´ Register* By: unno Date: չҤ 24, 2011, 08:40:23 AM


RegistryBooster à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèÇÂà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçǢͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì â´Â¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§â»Ãá¡ÃÁ RegistryBooster â»Ãá¡ÃÁ¨ÐªèÇ«èÍÁ¤èÒ Registry ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·ÕèàÊÕÂËÒ àÁ×èÍ Registry ¶Ù¡«èÍÁá«Á Registry ¡ç¨ÐÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§»¡µÔ áÅÐ ·ÓãËé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³¡ÅѺÁÒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔìÀÒ¾ÍÂèèÒ§ÊÁºÙóìàËÁ×͹µÍ¹Å§ ÇÔ¹â´ÇÊìãËÁèæàŤÃѺ àÁ×èÍ·èÒ¹ÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé ·èÒ¹¨ÐäÁèµéͧàÊÕÂàÇÅÒä»Å§ÇÔ¹â´ÇìãËÁèàÅ à¾ÃÒÐÇèÒâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé¨Ðà¢éÒ仨Ѵ¡ÒÃá¡éä¢ Registery ·Õè Error ä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾àÅ¡çÇèÒä´é¤ÃѺ ¢Í¢Íº¤Ø³à¨éҢͧ¢éÍÁÙÅ´éǹèÐÎéÒ¿¿

RegistryBooster delivers comprehensive registry optimization, cleaning registry errors associated with:
• System software settings
• ActiveX, OLE, COM sections
• Invalid file associations
• System drivers
• Startup procedures
• Shared DLL files
• Fonts
• Invalid shortcuts
• User software settings
• File extensions
• Uninstall procedures
• Third party programs installed on your PC
• Application paths

RegistryBooster was developed to provide the best registry optimization. Amongst other features, RegistryBooster offers:
• Advanced and effective registry optimization
• An elegant and easy to use interface
• A sophisticated registry defragmentation engine
• Automatic restore points for maximum safety
• Deep registry scan complete with registry damage diagnosis
• Reliable technology from a Microsoft Gold certified partner

Supported Systems:  Microsoft Windows XP / Vista / 7 (32-bit and 64-bit).

âËÅ´àÅ 6.7 Mb

ªèÇÂâ¾Ê¢Íº¤Ø³à¾×èÍà»ç¹¡ÓÅѧã¨ã¹¤ÃÑ駵èÍæä»´éǹФÃѺ

ÂѧÁÕÍÕ¡à¾Õº·Õè¹Õé¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve