Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Xtreme v11.2 ÊØ´ÂÍ´¡Òõ¡áµè§ ˹éҨͷÕè´Õ·ÕèÊØ´ ÍÅѧ¡Òà â¤ÃµÊÇ ãªé§Ò¹§èÒ !!!. By: playnewstop Date: չҤ 29, 2011, 08:04:17 PM

Winstep Xtreme v11.2 RePack Multilingual | 34.5 MB
Winstep Xtreme -- á·¹·ÕèàªÅÅì Windows Áҵðҹ·ÕèÁÕÍӹǤÇÒÁÊдǡÁÒ¡ÁÒ«Ö觺ҧ¤ÃÑé§ÍÂèÒ§ÁÒ¡ã¹à»Å×Í¡¢Ò´Áҵðҹ µÔ´µÑé§á¾¡à¡¨·Õè¤Ø³ä´éÃѺ㹡ÒáӨѴËÅÒÂâÁ´ÙÅ (NextSTART, WorkShelf, FontBrowser, Nexus) «Öè§áµèÅдÓà¹Ô¹§Ò¹à©¾ÒÐ㹡ÒÃÍ͡Ẻ¢Í§à»Å×Í¡áÅÐä´éÁÕ¡ÒáÓ˹´·Õèà»ç¹àÍ¡Åѡɳì¢Í§µÑÇàͧ¢Í§ funktsiyay µÑÇÍÂèÒ§àªè¹âÁ´ÙÅ NextSTART ÊÁºÙóìá·¹·ÕèᶺàÁ¹Ù Start áÅо×é¹·Õèá¨é§àµ×͹¢Í§Ãкº (¶Ò´Ãкº), ÁÕäÁèà¾Õ§ áµèá·¹·Õè áµè¨ÐªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöãªé¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧ¡ÒõÑ駤èÒ·ÕèäÁèä´éÍÂÙèã¹Áҵðҹ¢Í§ Windows Explorer Windows âÁ´ÙÅ WorkShelf à»ç¹ Desktop á·¹, FontBrowser -- »ÃÐ⪹ìẺÍÑ¡Éà Viewer, Nexus -- ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇËÅÒÂÃдѺà¾×èÍ¡ÒÃãªé§Ò¹·Õèãªé§Ò¹ºèÍÂ

NeXuS - a system of attachment, which is ideal for super fast access to frequently used applications. You can have a huge number of panels, as they may be hiding other menus. When not in use, you can hide them behind the screen edges so they do not occupy space on the display.

WorkShelf - is tabulated panel, which is best suited for complex organizational tasks, such as: the organization of documents, URL, movies, work projects, etc. If the panel is placed on top of your program, then WorkShelf - is all that will be at the bottom.

NextSTART - it's menu system, which will take care of managing all of your tasks. Menu, perfect for quick access to frequently used files and system commands that are not available in the file system or who are not recognized by the user graphical representation. You can create any kind on the menu and hot spots NextSTART you can open these menus with super fast access with the mouse.

Part of the job management NextSTART allows you to efficiently organize and manage running processes and windows. Using nothing more than a simple drag and drop, you can rearrange the objects in your toolbox, so that all relevant documents will be combined (that allows them to easily find) and wherever you need them, and not where they decide to install the Windows operating system .

Modules, widgets, gadgets, doclets, desklety and all the other words describe one thing - the mini-applications that usually operate on your desktop and provide a variety of information about your system, weather, etc.

Winstep Xtreme has the following modules: talking atomic clock, shopping cart, checking e-mail program, monitor the weather, the program display of CPU, network and memory meters and an impressive program of Wanda Wanda. New modules are added constantly.

Winstep Start Menu Organizer Pro-version - program to clean and more convenient organization of the Start menu. The more time passes since the installation of Windows, the more programs installed on your computer, and sooner or later the time comes to find the program in the Start menu, it becomes hard. One possible way out of this - sort of programs on functional purpose. Unfortunately, Windows does not provide such an opportunity, but it can be done using the Winstep Start Menu Organizer.

Nexus Ultimate - A good tool to quickly launch applications, weather monitoring and system data. Panel is made in the style of Mac OS. Flexibility to configure, but it is not difficult to configure. There are different skins.

To accommodate the necessary application or a folder on the panel by dragging the corresponding icon with the mouse. Allows you to create multiple dock panels, each of which will provide access to a specific set of applications. The panels can be stacked, in this case when the cursor on the screen, a corresponding submenu, or an extra set of icons.

To date, Nexus Ultimate - this is one of the most powerful, attractive and multi-docks, has not only all of its functions, but also includes widgets, effects on mouse over, skins, support for drag-and-drop, as well as a reflection of labels, background blur , support the task list and more. Absolutely very versatile, Nexus Ultimate lets you download hundreds of wallpapers from the Internet, as well as fully compatible with the background pattern of other docks.

Opportunities Winstep Xtreme:
"A complete change in appearance with themes
"Adding new panels, widgets and gadgets on your desktop
"Built-in utility for organizing and cleaning the Start menu
"Support for Windows Vista and Windows 7
"Unlimited flexibility and expansion of space on your desktop
"Reduce clutter on your desktop
"Adding Windows 7 Taskbar in Windows XP or Vista
"Full support for multiple monitors
"Allows you to drag and drop icons in the Object Explorer pane, Winstep
"Support for PNG, TIFF, and ICO files for icons panels
"You can use hot keys
"Multilingual user interface with support for Russian language

Winstep Xtreme is a powerful suite of applications that merge incredible usability and performance with breathtaking eye candy. A superb collection of utilities and desktop enhancements, Winstep Xtreme will change the way you work with Windows forever. Winstep Xtreme allows you to eliminate the huge clutter from your desktop and quickly organize the applications and documents you use more frequently. Puts the things you need the most at your fingertips, allowing you to work better and faster. Your documents and applications are always just one or two clicks away. Instead of a generalist User Interface that compromises in order to accommodate millions of users, with Xtreme you can customize the Interface so it suits you, and the way you work.

The Winstep Xtreme suite includes the following applications: Nexus Ultimate, Workshelf, NextSTART, Modules, Winstep Start Menu Organizer Pro. Nexus is the dock system, and is just perfect for super fast access to your most used applications. Workshelf is a tabbed dock (Shelf), better suited to complex organizational duties like organizing documents, URLs, movies, work projects, etc ... If a dock is the top of your desk, then Workshelf is all the drawers below it. NextSTART is the menu system - and takes care of all your task management needs as well. The Winstep Start Menu Organizer is an application designed to help you organize and clean your Windows Start Menu.

What's new in this version: Version 11.2:
- Improved compatibility with skins for 3rd party docks
- Image thumbnails now preserve aspect ratio
- Added support for the new NOOA weather module URL
- Drives tab in the Shelf now refreshes automatically when adding or removing drives
- Added drag & drop support to window preview thumbnails
- Windows preview thumbnails now skinnable
- Proper handling of Windows 7 pinned applications on the NextSTART taskbar

Features Repack:
Medicine sew.http://www.duckload.com/dl/rdzQ2ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ ::Duckload


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve