Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
BluffTitler DX9 iTV 8.2.0.1 ÊÃéҧ෤¹Ô¤¾ÔàÈÉ äÁèàËÁ×͹ã¤Ã ãÊè Effect 3D ÁÒ¡ÁÒÂ>> By: playnewstop Date: ¹ 23, 2011, 11:16:55 PM
BluffTitler DX9 iTV 8.2.0.1 | 7.4 Mb

DX9 BluffTitler -- â»Ãá¡ÃÁà¾×èÍÊÃéÒ§¼Å¢éͤÇÒÁ·ÕèÊǧÒÁ¡Ñº DVD -- ¡ÒÃà¢Õ¹à»ç¹ÀÒ¾à¤Å×è͹äËÇÊÒÁÁÔµÔ ¼ÅÊÒÁÒö´Ùä´éã¹àÇÅÒ¨ÃÔ§¡ÑºÀÒ¾¡ÒÃÊè§ÍÍ¡ÃٻẺÇÔ´ÕâÍ, ÇÕà¨áÅÐàÇçºä«µì ÀÒ¾¡ÒÃìµÙ¹à¤Å×è͹äËÇä´é¶Ù¡ÊÃéÒ§ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡ªÑé¹·ÕèÊÒÁÒöá¡ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ÍÂèÒ§ÍÔÊÃÐ BluffTitler ʹѺʹعª¹Ô´·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ËÅÒªÑé¹ : ¡Åéͧ, ä¿, ¢éͤÇÒÁ, Kartika, ÇÔ´ÕâÍ, ¾ÅÒÊÁèÒ, ͹ØÀÒ¤áÅÐàÊÕ§àÅàÂÍÃìà»ç¹µé¹ÊÒÁÒöàª×èÍÁâ§à¢éÒ´éÇ¡ѹà¾×èÍÊÃéҧ෤¹Ô¤¾ÔàÈÉ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´¡Ñºá¾¤à¡¨àªè¹ Pinnacle Studio, Sony Vegas, Ulead VideoStudio, MAGIX Video, Canopus Edius áÅÐ Adobe Premiere

Effects that can be created with BluffTitler include:
-golden beveled titles
-blood dripping titles
-JPG textured titles
-MPG textured titles
-slimy titles
-hairy titles
-exploding titles
-reflection mapped titles
-twisted titles
-cartoon shaded titles
-golden glowing titles
-spooky lightened titles
-titles with silver spikes
-jumbling titles
-inverted titles
-bouncing titles
-powerfield emitting titles
-titles with flying hearts
-pumping titles
-plasma backgrounds
-background videos morphing into donuts
-particle effects
-MP3 audio
-morphing JPG pictures
-exploding video backgrounds
-fractal backgrounds

Changes since 8.0:
pdated translations: Russian, Spanish, Polish, Farsi, Danish, Finnish, Italian, Urdu, Ewe, Bahasa Indonesia, French, Norwegian, Korean and Galego
Shader antialiasing
Select a layer by double clicking on it
Moving a layer by dragging it is now relative to the camera orientation
Possibility to attach a light layer to a camera layer
Minimum resolution has been reduced to 16 x 16 pixels
New text layer effects: XY-Slices, Z-Slices, Straight Slices, Round Slices, Vertically Revolved, Tubular Square, Light Discs, Light Bulbs, Extended Outlines and Ornaments
New text layer properties: Slices Position and Slices Rotation
New particle layer effects: 3D Cubes and 3D Blocks
Optimized and improved particle rendering
New model layer property: Submodel
Motion blur
Bugfix: model layer now uses the normals as stored in the .x file
Bugfix: dropdown menu is no longer rendered in disabled style after displaying a dialog
Bugfix: FX properties are now visible in picture layers using the Fullscreen and Skybox effects
Bugfix: memory leak fixed when using flashes of lightning with branching
Bugfix: ghost shadow on far clipping plane removed


http://linkc.at/y538ne

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve