Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Aircrack WiFi Hack à¨ÍËÁ´ Wifi ¾ÃéÍÁ¤Ãº ÍÂÒ¡¨ÐáΤ¢Í§ã¤Ã àÍÒä»ÅͧàÅ !!! By: free2009 Date: ¹ 27, 2011, 11:30:38 AM
Aircrack WiFi HackA new program to hack into wi-fi signals (wireless). How many of us has a notebook or desktop PC with wireless card and this captures several Wi-Fi signals, but want to connect to one, are protected by a password, this is the solution.


Aircrack, this little program decrypts passwords and cracks these wireless signals either WEP or WAP, and so we can hang and have free internet. It also serves to prove the security level of your Wi-Fi and see how it is vulnerable to such attacks.
ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > ¶éÒÁÕÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃãËéãÊè ¡çãÊè仵ÒÁÃÙ»·ÕèàËç¹ áÅС´µÒÁÃÙ» (á¤è·èÒ¹¤ÅÔê¡ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´¡çàËÁ×͹ʹѺʹع¤¹ÍѾâËÅ´áÅéÇ à¾×èÍä¿ÅìãËÁèæã¹Í¹Ò¤µ)


¼ÁÍѾâËÅ´äÇéËÅÒÂàÇçº à¾×èÍà»ç¹·Ò§àÅ×͡㹡ÒÃâËÅ´¢Í§·èÒ¹ ËÃ×Í·èÒ¹ÁÕ Premium  ¤Ô´ÇèÒàÇçºä˹âËÅ´´ÕÊØ´¡çàÅ×Í¡Íѹ¹Ñ鹤ÃѺ

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 1 : Duckload


ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://ilix.in/xWjgd
¢¹Ò´ä¿Åì  : 6.59 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 2 : Filekeen


ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://ilix.in/u7o7m
¢¹Ò´ä¿Åì  : 6.59 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > http://www.freeloadza.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=5782&extra=page%3D1

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve