Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
AAA Logo 2011 Business Edition 3.1 Fulll ÊØ´ÂÍ´¡ÒôÕ䫵ì âÅâ¡é·Ø¡ÃٻẺ àÂÍÐâ¤Ãµ By: playnewstop Date: Զع¹ 02, 2011, 05:28:35 PM
AAAA Logo 2011 Business Edition 3.1 Fulll with Key | 6 MB
AAA Logo 2011 is an easy-to-use logo design software that will help you to design professional logos for printing or the Web in minutes. Start with one of built-in logo template or create your custom logo from scratch. AAA Logo comes with a huge library of more then 8,500 easily customizable logo objects and clip art. All built-in logo objects are vector-based and easily can be scaled and rotated. You also can apply different styles to any individual object to get an almost unlimited combination of logo elements for your design.

Version 3.0 features new logo template library that now has over 500 fully customizable premium logo templates / logo samples, logo objects library contains 8,500 clipart objects.


http://www.duckload.com/dl/BX0p2ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ¾ÃéÍÁID ¾ÃÕàÁÕèÂÁ âËÅ´à·èÒà¹çµ¤Ø³ ::Duckload

ÇÔ¸ÕâËŴẺ¸ÃÃÁ´Ò+¾ÃÕàÁÕèÂÁ¾ÃéÍÁ¤ÕÂì âËÅ´áÃ§æ ¢Í§à»ç´55+


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve