Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
USB Lock 1.0 + Patch äÁèÍÂÒ¡ãËéã¤ÃÁÒàÊÕº USB ÅêÍ¡àÅ ¡Ñ¹äÇÃÑÊä´é´Õ By: playnewstop Date: Զع¹ 12, 2011, 12:32:05 PM
USB Lock 1.0 + Patch | 4.49 MB
GiliSoft USB Lock – This is an easy and powerfull Endpoint DLP Suite that helps you to lock usb port,make dvd/cd burner read-only,block some websites,forbid some programs and disable more devices.

Features and Benefits:

* USB Block :
Disable reading from USB disks or disable writing to USB disks.
* CD Lock:
Disable reading from DVD/CD discs or making DVD/CD burner read-only.
* Website Lock :
Block accessing some websites.
* Programs Lock :
Block running some programs.
* Devices Lock:
Disable printer,moderm,com lpt ports,infrared,bluetooth,1394 ports.
* Alarm Notification :
If user enters wrong password more than 5 times,it will send alarm notifications to your e-mail .
* Ease of Use:
A very easy to use program with user-friendly interface.
* Hardware Compatible
Fully support Intel Pentium D Dual-Core Processor and AMD Athlon 64X2 Dual-CoreProcessor;
System Requirements
* System Compatible
Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7 (32&64)

================
[INSTALL NOTES]
================

Step 1: unpack rar archive
Step 2: run installer USB Lock 1.0.exehttp://www.filerace.com/461kzg1va2g8

**ÇÔ¸ÕâËÅ´ FileRace**
1.àÅ×è͹ÁÒÅèÒ§ÊØ´àÅ×Í¡ Free Download
2.ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ÃÍàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 30-40 ÇÔ¹Ò·Õ
3.¡´ Download File à»ç¹Íѹ¨º¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve